SFS 2014:1045 Förordning om ändring i förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

141045.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:835) om
arbetslöshetsförsäkring;

utfärdad den 7 augusti 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1997:835) om arbetslös-

hetsförsäkring

1

dels att 12 och 17 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 12 och 15 §§ ska utgå,
dels att 14–16, 19 och 21 §§ och rubriken närmast före 14 § ska ha följande

lydelse.

Ersättning under utbildning

14 §

Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning eller

annan aktivitet på hel- eller deltid under förutsättning att den syftar till att

1. ge en orientering om olika yrken och utbildningsvägar, eller
2. underlätta omställning från ett arbete till ett annat.
Ersättning får lämnas för högst 15 ersättningsdagar inom samma ersätt-

ningsperiod.

15 §

2

Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning om

högst 50 procent av heltid, oavsett om utbildningen har påbörjats före eller
efter arbetslöshetens inträde, under förutsättning att

1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett hel-

tidsarbete, och

3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av

studiestöd.

Första stycket 3 hindrar inte att ersättning lämnas om sökanden före arbets-

löshetens inträde har deltagit i utbildningen under minst 15 veckor vid sidan
av ett arbete.

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod.

1 Senaste lydelse av
12 § 2006:511
17 § 2010:284.

2 Senaste lydelse 2003:1110.

SFS 2014:1045

Utkom från trycket
den 19 augusti 2014

background image

2

SFS 2014:1045

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

16 §

3

Ersättning får lämnas till en sökande som deltar i en utbildning på hel-

tid under förutsättning att

1. det tidigare arbetet inte har upphört på grund av utbildningen,
2. utbildningen inte hindrar honom eller henne från att söka och ta ett hel-

tidsarbete,

3. utbildningen inte finansieras eller har finansierats med någon form av

studiestöd, och

4. utbildningen före arbetslöshetens inträde har bedrivits under minst 15

veckor vid sidan av ett heltidsarbete.

Ersättning får lämnas för högst 20 veckor inom samma ersättningsperiod.

19 §

4

Ersättning får lämnas till nytillträdande personer på arbetsmarknaden

som permitterats utan lön i samband med semesterstängning.

21 §

5

En sökandes arbetslöshetskassa ska till Arbetsförmedlingen lämna

följande uppgifter om den sökande:

1. namn, personnummer och i förekommande fall samordningsnummer,
2. antalet förbrukade ersättningsdagar och antalet förbrukade ersättnings-

dagar för veckor då han eller hon har utfört eller deklarerat deltidsarbete,

3. om han eller hon inte uppfyller ett nytt arbetsvillkor,
4. om han eller hon har varnats eller stängts av från rätt till ersättning enligt

43, 43 a eller 43 b § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring,

5. beslut som kassan fattat med anledning av en underrättelse från Arbets-

förmedlingen enligt 16 § förordningen (2000:628) om den arbetsmarknads-
politiska verksamheten,

6. beslut om godkänd bisyssla enligt 39 § lagen om arbetslöshetsförsäk-

ring,

7. beslut om att ersättning får lämnas samtidigt med studier enligt 14, 15

eller 16 § denna förordning, och

8. om han eller hon får eller begär arbetslöshetsersättning.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ELISABETH SVANTESSON

Thomas Åkerberg
(Arbetsmarknadsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:284.

4 Senaste lydelse 2003:1110.

5 Senaste lydelse 2014:46.