SFS 2014:1047 Förordning om ändring i förordningen (2014:1036) om ändring i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i vissa fall

141047.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1036) om ändring
i förordningen (1982:198) om flyttning av fordon i
vissa fall;

utfärdad den 14 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1982:198) om flyttning av

fordon i vissa fall i stället för lydelsen enligt förordningen (2014:1036) om
ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

2 §

Utöver vad som framgår av 2 § andra och tredje styckena lagen

(1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall får ett fordon flyttas i följande
fall.

1. Om det är uppställt på en sådan plats eller på ett sådant sätt att fara upp-

står eller trafiken onödigtvis hindras eller störs.

2. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) försvårar snöröjning, renhållning eller annat arbete på väg,
b) det finns stor risk för att fara uppstår, eller
c) fordonet varit fortlöpande uppställt på samma plats under minst tre dygn.
3. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

och

a) fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret är belagt med körförbud enligt

fordonsförordningen (2009:211) eller enligt den upphävda fordonsförord-
ningen (2002:925),

b) det för fordonet enligt uppgift i vägtrafikregistret gäller brukandeförbud

enligt lagen (2001:558) om vägtrafikregister eller motsvarande förbud enligt
vägtrafikskattelagen (2006:227) eller enligt lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt,

c) fordonet är trafikförsäkringspliktigt enligt trafikskadelagen (1975:1410)

och enligt uppgift i vägtrafikregistret saknar föreskriven trafikförsäkring,

d) fordonet ska vara registrerat men saknar registreringsskylt eller annars

inte kan identifieras på platsen,

e) det till stöd för uppställningen har åberopats ett parkeringstillstånd för

rörelsehindrade som hos polisen har anmälts stulet eller förlorat, eller

f) fordonets ägare har skulder avseende avgifter enligt lagen (1976:206) om

felparkeringsavgift som uppgår till mer än 5 000 kronor.

4. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering
a) på en parkeringsplats som är reserverad för personer med parkeringstill-

stånd för rörelsehindrade,

b) i ett körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl.,

SFS 2014:1047

Utkom från trycket
den 26 augusti 2014

background image

2

SFS 2014:1047

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

c) på en hållplats enligt 3 kap. 54 § trafikförordningen (1998:1276),
d) på eller inom fem meter före ett övergångsställe, en cykelpassage eller

en cykelöverfart, eller

e) på en gång- eller cykelbana eller i ett cykelfält.
5. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en plats där det gäller förbud mot att stanna eller parkera för fordon annat
än för på- eller avlastning av gods.

6. Om det är uppställt på en offentlig plats som upplåtits för parkering och

det huvudsakliga syftet med uppställningen uppenbarligen är något annat än
parkering av fordonet.

7. Om det är ett fordonsvrak.
8. Om det är uppställt i strid mot föreskrifter om stannande eller parkering

på en parkeringsplats som är reserverad för fordon som avses i 10 kap. 2 §
tredje stycket trafikförordningen.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)