SFS 2014:1052 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

141052.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 17 juli 2014.

Regeringen föreskriver att 66 och 66 a §§ tullförordningen (2000:1306) ska

ha följande lydelse.

66 §

Av artikel 27 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/

2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i
samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG)
nr 339/93

1 framgår att myndigheter som ansvarar för yttre gränskontroll under

vissa förutsättningar ska skjuta upp övergången till fri omsättning av vissa
produkter och omgående informera marknadskontrollmyndigheterna när en
sådan åtgärd har vidtagits.

Tullverket ska utföra de uppgifter som enligt artiklarna 27–29 i förordning

(EG) nr 765/2008 ankommer på de myndigheter som ansvarar för yttre gräns-
kontroll.

Tullverket och myndigheter med ansvar för marknadskontroll ska tillsam-

mans verka för att varor som förs in från tredjeland uppfyller föreskrivna
krav.

Om det uppkommer kostnader för Tullverket för förvaring, hantering och

liknande på grund av kvarhållande av varor som omfattas av regler som avses
i första stycket, ska den berörda marknadskontrollerande myndigheten ersätta
Tullverket för dessa kostnader.

66 a §

Tullverket får, efter samråd med de marknadskontrollerande myn-

digheterna enligt förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor
och annan närliggande tillsyn, meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av bestämmelserna i förordning (EG) nr 765/2008 och
som rör Tullverkets verksamhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2014.

På regeringens vägnar

KARIN ENSTRÖM

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 EUT L 218, 13.8.2008. s 30 (Celex 32008R0765).

SFS 2014:1052

Utkom från trycket
den 28 augusti 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014