SFS 2014:1048 Förordning om ändring i förordningen (1991:1413) om rättspsykiatrisk undersökning

141048.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1413) om
rättspsykiatrisk undersökning;

utfärdad den 21 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (1991:1413) om rättspsykia-

trisk undersökning ska införas två nya paragrafer, 3 a och 3 b §§, av följande
lydelse.

3 a §

Vid en undersökningsenhet inom Rättsmedicinalverket ska 4�14, 16,

18, 19, 21�25 §§, 26 § första meningen, 27 och 28 §§ häktesförordningen
(2010:2011) tillämpas när det gäller den som är häktad eller annars frihetsbe-
rövad och tas in på enheten för att genomgå en rättspsykiatrisk undersökning.

När den som inte är frihetsberövad genomgår en rättspsykiatrisk undersök-

ning eller en läkarundersökning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild
personutredning i brottmål, m.m. vid en enhet som avses i första stycket, ska
7, 8, 13 och 14 §§ och 26 § första meningen häktesförordningen tillämpas.

Det som föreskrivs om Kriminalvården ska tillämpas på Rättsmedicinal-

verket.

3 b §

När den som är häktad eller annars frihetsberövad tas in på en under-

sökningsenhet inom Rättsmedicinalverket för att genomgå en rättspsykiatrisk
undersökning ska Kriminalvården på begäran

1. underrätta Rättsmedicinalverket om de beslut i fråga om tillstånd till

besök och elektronisk kommunikation som har meddelats den intagne enligt
3 kap. 1 och 4 §§ häkteslagen (2010:611), och

2. lämna Rättsmedicinalverket de uppgifter som behövs för att fullgöra

skyldigheten att underrätta målsäganden enligt 28 § häktesförordningen
(2010:2011).

Denna förordning träder i kraft den 2 oktober 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1048

Utkom från trycket
den 2 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014