SFS 2014:1049 Förordning om ändring i förordningen (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

141049.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:176) med
instruktion för Inspektionen för vård och omsorg;

utfärdad den 21 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att 1–3 §§ förordningen (2013:176) med instruktion

för Inspektionen för vård och omsorg ska ha följande lydelse.

1 §

Inspektionen för vård och omsorg har som huvudsakliga uppgifter att

1. svara för tillsyn inom hälso- och sjukvård och därmed jämförlig verk-

samhet, socialtjänst samt verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade,

2. som en del av tillsynen pröva klagomål mot hälso- och sjukvården och

dess personal enligt bestämmelserna i patientsäkerhetslagen (2010:659), och

3. svara för tillståndsprövning inom de områden som anges i 1.
Verksamheten ska bedrivas strategiskt och effektivt samt på ett enhetligt

sätt inom landet.

2 §

Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får vård och omsorg

som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra före-
skrifter.

Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna riskanaly-

ser om inte annat följer av lag, förordning eller särskilt beslut från regeringen.
Tillsynen ska även innefatta kontroll av hur verksamheterna fullgör sin skyl-
dighet att bedriva egenkontroll.

Resultatet av tillsynen ska redovisas till de granskade verksamheterna och

till det landsting eller den kommun som berörs.

3 §

Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna en särskild rapport

till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, klago-
mål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) och tillståndsprövning under det
gångna verksamhetsåret.

Rapporten ska innehålla de viktigaste iakttagelserna, de åtgärder som myn-

digheten vidtagit med anledning av uppmärksammade brister och slutsatser
av tillsynen. I rapporten ska tillsynen av verksamhet som rör hälso- och sjuk-
vård respektive verksamhet som rör socialtjänst och verksamhet enligt lagen
(1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade redovisas separat.
I redovisningen av tillsyn av verksamhet som rör hälso- och sjukvård ska
prövningen av klagomål enligt patientsäkerhetslagen ingå som en särskild del.

SFS 2014:1049

Utkom från trycket
den 2 september 2014

background image

2

SFS 2014:1049

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)