SFS 2014:1050 Förordning om ändring i bilskrotningsförordningen (2007:186)

141050.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i bilskrotningsförordningen
(2007:186);

utfärdad den 21 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att 11 och 47 §§ bilskrotningsförordningen

(2007:186) ska ha följande lydelse.

11 §

1

Länsstyrelsen ska återkalla en auktorisation, om

1. det inträder en sådan omständighet att bilskrotaren enligt 4 § 1 eller 2

inte skulle ha fått auktorisation,

2. bilskrotaren i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter enligt denna

förordning eller enligt föreskrifter som meddelats med stöd av förordningen,

3. bilskrotaren vid bedrivande av verksamheten i väsentlig mån åsidosätter

de bestämmelser och tillståndsvillkor som gäller för verksamheten enligt
miljöbalken, plan- och bygglagen (2010:900) eller föreskrifter som meddelats
med stöd av dem, eller

4. det har gått mer än ett år sedan bilskrotaren senast utfärdade ett skrot-

ningsintyg, och ett återkallande inte är oskäligt med hänsyn till att verksam-
heten inte har kunnat bedrivas på grund av sådan sjukdom eller annat lik-
nande hinder som kan förväntas upphöra inom det närmast kommande året.

47 §

2

En auktoriserad bilskrotare ska senast den 28 februari varje år lämna

följande uppgifter till de berörda producenterna och den operativa tillsyns-
myndigheten i den eller de kommuner där bilskrotningsverksamheten bedrivs:

1. uppgifter om sammanlagda mängder av de ämnen, vätskor och kompo-

nenter som hanterats enligt 26 § första stycket, specificerat för var och en av
punkterna 1�15 i den bestämmelsen, och

2. de uppgifter i övrigt som producenterna behöver för att fullgöra redovis-

ningsskyldigheten enligt 13 § 2 förordningen (2007:185) om producentansvar
för bilar.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:376.

2 Senaste lydelse 2010:348.

SFS 2014:1050

Utkom från trycket
den 2 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014