SFS 2014:1051 Förordning om ändring i förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter

141051.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2012:259) om
miljösanktionsavgifter;

utfärdad den 21 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2012:259) om miljösank-

tionsavgifter ska införas en ny paragraf, 11 kap. 16 a §, och närmast före
11 kap. 16 a § en ny rubrik av följande lydelse.

11 kap.

Bilskrotningsförordningen

16 a §

För en överträdelse av 47 § bilskrotningsförordningen (2007:186)

genom att inte senast den 28 februari varje år lämna de föreskrivna uppgif-
terna till den operativa tillsynsmyndigheten i den eller de kommuner där bil-
skrotningsverksamheten bedrivs ska en miljösanktionsavgift betalas med
5 000 kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1051

Utkom från trycket
den 2 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014