SFS 2014:1053 Förordning om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2015

141053.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år
2015;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen fastställer prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet en-

ligt 2 kap. 6–8 §§ socialförsäkringsbalken till 44 500 kronor respektive
45 400 kronor för år 2015

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet är höjda med 100 kronor vardera i
förhållande till prisbasbeloppet respektive det förhöjda prisbasbeloppet för år 2014
(2013:715).

SFS 2014:1053

Utkom från trycket
den 9 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014