SFS 2014:1054 Förordning om inkomstbasbelopp för år 2015

141054.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstbasbelopp för år 2015;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen fastställer inkomstbasbeloppet enligt 58 kap. 26 och 27 §§

socialförsäkringsbalken till 58 100 kronor för år 2015

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Inkomstbasbeloppet är höjt med 1 200 kronor i förhållande till inkomstbasbeloppet
för år 2014 (2013:719).

SFS 2014:1054

Utkom från trycket
den 9 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014