SFS 2014:1055 Förordning om inkomstindex för år 2015

141055.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om inkomstindex för år 2015;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen fastställer inkomstindexet enligt 58 kap. 10�12 §§ socialför-

säkringsbalken till 158,91 för år 2015

1.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste förordning i ämnet 2013:716.

SFS 2014:1055

Utkom från trycket
den 9 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014