SFS 2014:1058 Förordning om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag till arbetshjälpmedel

141058.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:1046) om bidrag
till arbetshjälpmedel;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1991:1046) om bidrag till

arbetshjälpmedel ska ha följande lydelse.

3 §

Bidrag får inte lämnas för

1. att skaffa ett hjälpmedel eller en anordning som normalt behövs i verk-

samheten eller som krävs för att arbetsmiljön ska vara tillfredsställande, eller

2. reparation av en fast anordning, en maskin eller en byggnad.
Bidrag får inte heller lämnas för kostnader för hjälpmedel eller en anord-

ning som kan ersättas genom annat statligt bidrag.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2014:1058

Utkom från trycket
den 9 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014