SFS 2014:1059 Förordning om vissa avgifter för registrering och tillsyn över handeln på grossistenergimarknaden

141059.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vissa avgifter för registrering och tillsyn över
handeln på grossistenergimarknaden;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om avgifter för att finansiera

Energimarknadsinspektionens uppgifter enligt lagen (2013:385) om ingri-
pande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

2 §

Bestämmelserna i denna förordning är meddelade med stöd av

19 § lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid handel med
grossistenergiprodukter.

3 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i lagen (2013:385) om ingripande mot marknadsmissbruk vid han-
del med grossistenergiprodukter.

4 §

Avgifterna enligt denna förordning ska uppgå till ett belopp som mot-

svarar Energimarknadsinspektionens årliga kostnader för den verksamhet
som ska finansieras enligt 1 §.

De sammanlagda avgifterna för att finansiera Energimarknadsinspektio-

nens kostnader för tillsyn och marknadsövervakning får dock högst uppgå till
sju miljoner kronor per år.

Avgift för registerhållning

5 §

En marknadsaktör ska betala en årlig registerhållningsavgift om 4 000

kronor per påbörjat kalenderår. Om marknadsaktören inte varit registrerad
från början av året, ska avgiften minskas med hänsyn till den tid som mark-
nadsaktören inte varit registrerad.

Avgift för tillsyn och marknadsövervakning

6 §

En marknadsaktör ska betala en årlig avgift för tillsyn och marknads-

övervakning. Avgiften beräknas efter marknadsaktörens andel av föregående
års handel som de hos Energimarknadsinspektionen registrerade marknads-
aktörerna har rapporterat enligt artikel 8.1 i Europaparlamentets och rådets

SFS 2014:1059

Utkom från trycket
den 9 september 2014

background image

2

SFS 2014:1059

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

förordning (EU) nr 1227/2011 av den 25 oktober 2011 om integritet och
öppenhet på grossistmarknaderna för energi, i den ursprungliga lydelsen.
Avgiften ska minst uppgå till 1 000 kronor per år.

Beslut om och betalning av avgift

7 §

Energimarknadsinspektionen ska varje år besluta vilken avgift en mark-

nadsaktör ska betala enligt 5 och 6 §§.

Avgiften ska betalas inom 30 dagar från Energimarknadsinspektionens be-

slut.

Överklagande

8 §

Bestämmelser om överklagande finns i 20 § lagen (2013:385) om ingri-

pande mot marknadsmissbruk vid handel med grossistenergiprodukter.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)