SFS 2014:1060 Förordning om ändring i förordningen (2009:381) om statligt stöd till lokala vattenvårdsprojekt

141060.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:381) om statligt
stöd till lokala vattenvårdsprojekt;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att 2 och 14 §§ förordningen (2009:381) om statligt

stöd till lokala vattenvårdsprojekt ska ha följande lydelse.

2 §

Stöd får ges till vattenvårdsprojekt i de delar som avser

1. framtagande av planer för och genomförande av sådana kostnadseffek-

tiva åtgärder som bidrar till minskade mängder av fosfor eller kväve i Öster-
sjön eller Västerhavet,

2. åtgärder för hantering av fritidsbåtsbottnar som syftar till att minimera

spridning av miljöfarliga ämnen till vattenmiljön, eller

3. uppföljning och utvärdering av genomförda åtgärder enligt 1 och 2.

14 §

Om en mottagare är återbetalningsskyldig enligt 13 §, får länsstyrelsen

besluta att helt eller delvis kräva tillbaka stödet.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Susanne Gerland
(Miljödepartementet)

SFS 2014:1060

Utkom från trycket
den 9 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014