SFS 2014:1061 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

141061.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

1

dels att 2 kap. 13 §, 3 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 3–3 b och 4 §§ ska upphöra att

gälla,

dels att rubriken närmast före 2 kap. 13 § ska utgå,
dels att 6 kap. 5 a § betecknas 5 c,
dels att 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 7, 19–21 §§, 3 kap. 1, 2 och 3 §§, 5 kap. 1,

1 a, 1 e och 4 a §§, 6 kap. 2 och 6 §§ och bilaga 1 och rubriken till 3 kap. ska
ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 5 a § ska sättas närmast före den nya

6 kap. 5 c §,

dels att det ska införas två nya kapitel, 4 och 4 a kap., och tre nya paragra-

fer, 6 kap. 5 a, 5 b och 5 d §§ och närmast före 2 kap. 19 § och nya 6 kap. 5 a,
5 b och 5 d §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna förordning innehåller föreskrifter om

1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges

ekonomiska zon,

2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska zon,

1 Senaste lydelse av
3 kap. 4 § 2011:646.

4 kap. 23 § 2012:541.

4 kap. 1 § 2008:128.

4 kap. 24 § 2012:541.

4 kap. 3 § 2011:646.

4 kap. 25 § 2008:128.

4 kap. 5 § 2008:128.

4 kap. 26 § 2011:1222.

4 kap. 6 § 2008:128.

4 kap. 27 § 2008:128.

4 kap. 7 § 2008:128.

4 kap. 28 § 2012:541.

4 kap. 8 § 2008:128.

4 kap. 29 § 2008:128.

4 kap. 9 § 2008:128.

4 kap. 30 § 2008:128.

4 kap. 10 § 2011:646.

4 kap. 31 § 2008:128.

4 kap. 11 § 2008:128.

4 kap. 32 § 2011:646.

4 kap. 12 § 2008:128.

4 kap. 33 § 2011:646.

4 kap. 13 § 2011:646.

4 kap. 34 § 2013:13.

4 kap. 14 § 2012:541.

6 kap. 3 § 2008:128.

4 kap. 15 § 2011:92.

6 kap. 3 a § 2008:128.

4 kap. 16 § 2011:646.

6 kap. 3 b § 2011:646.

4 kap.18 § 2011:646.

6 kap. 4 § 2011:646.

4 kap. 19 § 2011:646.

6 kap. 5 a § 2012:635.

4 kap. 22 § 2011:646.

2 Senaste lydelse 2008:128.

SFS 2014:1061

Utkom från trycket
den 9 september 2014

background image

2

SFS 2014:1061

3. marknadsreglering för fiskeri- och vattenbruksprodukter, och
4. stöd till vattenbruket och fiskerinäringen.
I förordningen ges föreskrifter som behövs för att EU:s gemensamma fis-

keripolitik ska kunna genomföras i Sverige.

2 kap.

3 §

3

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om utländska

medborgares rätt till fiske i Sveriges territorialhav och i Sveriges ekonomiska
zon enligt 13 § tredje stycket fiskelagen (1993:787) om sådan rätt följer av in-
ternationella överenskommelser.

4 §

4

Sådant tillstånd till fiske för utländska medborgare som avses i 13 §

tredje stycket fiskelagen (1993:787) och som avser annat fiske än yrkesmäs-
sigt fiske meddelas av länsstyrelsen.

Att fisk som fångats i havet med stöd av sådant tillstånd som avses i första

stycket inte får säljas framgår av artikel 55 i rådets förordning (EG) nr 1224/
2009 av den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemen-
skapen för att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripoliti-
ken efterlevs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/
2002, (EG) nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr
2166/2005, (EG) nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr
1098/2007, (EG) nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av för-
ordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006. Till-
stånd kan även i annat fall förenas med villkor att fisken inte får säljas.

7 §

5

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskevården

och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar

1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap, och
3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål.
I fråga om fiske i andra vatten än havet och vattnen längs kusterna och Vä-

nern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland till första de-
finitiva vandringshindret, får föreskrifter enligt första stycket meddelas endast
för att skydda särskilt hotade arter eller stammar av nationellt intresse.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om att yrkesmässigt

fiske inom ett område med användande av en viss fiskemetod får bedrivas en-
dast efter tillstånd av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter för fiskevår-

den och fiskets bedrivande som avser skyldighet att ta ombord och föra i land
fisk som har fångats, förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk
ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller
saluhålla fisk.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter för fiskets bedri-

vande som avser fördelning av fiskemöjligheter enligt artikel 16.6 och 16.7 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1380/2013 om den gemen-
samma fiskeripolitiken, om ändring av rådets förordningar (EG) nr 1954/2003

3 Senaste lydelse 2011:646.

4 Senaste lydelse 2005:462.

5 Senaste lydelse 2011:646.

background image

3

SFS 2014:1061

och (EG) nr 1224/2009 och om upphävande av rådets förordningar (EG) nr
2371/2002 och (EG) nr 639/2004 och rådets beslut 2004/585/EG. Havs- och
vattenmyndigheten får också meddela föreskrifter om hur sådana fiskemöjlig-
heter får överlåtas av en fiskelicensinnehavare till en annan under det år eller
den förvaltningsperiod då fiskemöjligheterna får användas.

Fiskelicens och personlig fiskelicens

19 §

6

Frågor om fiskelicens och personlig fiskelicens prövas av Havs- och

vattenmyndigheten.

Vid prövningen av om fisket har sådan anknytning till svensk fiskerinäring

som avses i 30 § fiskelagen (1993:787) ska myndigheten särskilt ta hänsyn till
om

1. värdet av den fångst som sökanden under ett kalenderår landar i Sverige

uppgår till minst hälften av dennes totala fångst,

2. minst hälften av sökandens fiskefärder utgår från en svensk hamn,
3. minst hälften av deltagarna i sökandens fiske är bosatta här i landet, eller
4. sökanden har ett fast driftställe i Sverige.
Havs- och vattenmyndigheten ska vid sin prövning ta hänsyn till också

andra omständigheter som sökanden åberopar till stöd för att fisket är anknu-
tet till svensk fiskerinäring.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om kravet i 30 § fis-

kelagen (1993:787) på att fiskekapacitet ska föras ut ur den svenska fiskeflot-
tan.

19 a §

7

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om vilka sär-

skilda villkor som ska vara uppfyllda för att en ny licens ska kunna utfärdas
efter återkallelse.

20 §

8

Havs- och vattenmyndigheten ska pröva ansökningar om tillstånd att

från ett svenskt fartyg fiska i en utländsk ekonomisk zon eller fiskezon. En-
dast ansökningar från den som har fiskelicens får godkännas.

21 §

9

Havs- och vattenmyndigheten får besluta om undantag från 5 och 6 §§

samt 9 a § första stycket fiskelagen (1993:787) om det finns vetenskapliga
eller andra särskilda skäl för det. Om undantaget avser endast 5 och 6 §§ prö-
vas frågan i stället av länsstyrelsen.

Havs- och vattenmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från

9 a § första stycket andra och tredje meningarna fiskelagen när det gäller fiske
med burar efter skaldjur i fritidsfiskebaserad fisketurismverksamhet.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om eller i det en-

skilda fallet besluta om undantag från 2, 4–6 §§, 11 § första och andra styck-
ena och 16 §, om fisket bedrivs på uppdrag av myndigheten.

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tillstånd till fiske av veten-

skapliga skäl enligt EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

6 Senaste lydelse 2011:646.

7 Senaste lydelse 2012:525.

8 Senaste lydelse 2011:646. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

9 Senaste lydelse 2012:525.

background image

4

SFS 2014:1061

3 kap. Marknadsreglering för fiskeri- och vattenbruksprodukter

1 §

I detta kapitel ges föreskrifter för att den marknadsreglering av fiskeri-

och vattenbruksprodukter som ingår i EU:s gemensamma fiskeripolitik ska
kunna genomföras i Sverige.

2 §

10

Jordbruksverket prövar frågor om

1. erkännande av producentorganisationer, branschorganisationer och sam-

manslutningar av producentorganisationer,

2. återkallelse av ett sådant erkännande som avses i 1,
3. godkännande av producentorganisationers produktions- och saluförings-

planer, samt

4. fastställande av utlösande priser.
Innan Jordbruksverket fattar beslut i dessa frågor ska Havs- och vatten-

myndigheten ges tillfälle att yttra sig.

3 §

11

Jordbruksverket får meddela föreskrifter som kompletterar EU-förord-

ningar om den gemensamma fiskeripolitiken och de föreskrifter som behövs
för verkställigheten av sådana förordningar, i frågor som avser

1. erkännande av producentorganisationer, branschorganisationer och sam-

manslutningar av producentorganisationer samt återkallelse av ett sådant er-
kännande,

2. godkännande av producentorganisationers produktions- och saluförings-

planer, och

3. import och export av fiskeri- och vattenbruksprodukter.
Innan Jordbruksverket meddelar sådana föreskrifter ska Havs- och vatten-

myndigheten ges tillfälle att yttra sig.

4 kap. Stöd från Europeiska havs- och fiskerifonden

Allmänt

Tillämpningsområde

1 §

Detta kapitel kompletterar

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 508/2014 av den 15

maj 2014 om Europeiska havs- och fiskerifonden och om upphävande av rå-
dets förordningar (EG) nr 2328/2003, (EG) nr 861/2006, (EG) nr 1198/2006
och (EG) nr 791/2007 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
1255/2011 (havs- och fiskerifondsförordningen), och

2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17

december 2013 om gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala ut-
vecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europe-
iska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fis-
kerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regio-
nala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden
och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets för-
ordning (EG) nr 1083/2006 (den fondgemensamma förordningen).

10 Senaste lydelse 2011:646. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

11 Senaste lydelse 2011:646.

background image

5

SFS 2014:1061

2 §

Stöd får lämnas enligt detta kapitel för åtgärder som omfattas av föl-

jande unionsprioriteringar som anges i artikel 6 i havs- och fiskerifondsför-
ordningen:

1. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, kon-

kurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske.

2. Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt, kon-

kurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk.

3. Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken.
4. Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen.
5. Främjande av saluföring och beredning.
6. Främjande av den integrerade havspolitikens genomförande.
Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.
Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel ska vara förenliga med de unions-

regler och det operativa program som ligger till grund för Sveriges genomför-
ande av de unionsprioriteringar som avses i första stycket (havs- och fiskeri-
programmet).

Stöd som avses i första stycket får lämnas högst i enlighet med de stödni-

våer som följer av havs- och fiskerifondsförordningen.

Generella stödvillkor

3 §

Stöd får lämnas i den mån det finns medel.

Den myndighet som enligt 10 § ska pröva ansökan om stöd får prioritera

mellan inkomna ansökningar om stöd.

4 §

Stöd för investeringar i företag får inte lämnas om företaget befinner sig

i finansiella svårigheter.

Förvaltande myndighet

5 §

Jordbruksverket ska vara förvaltande myndighet för havs- och fiskeri-

programmet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende framgår av arti-
kel 125 i den fondgemensamma förordningen.

Jordbruksverket ska även utföra de uppgifter som den attesterande myndig-

heten har enligt artikel 126 i den fondgemensamma förordningen.

Revisionsmyndighet

6 §

Ekonomistyrningsverket ska vara revisionsmyndighet för havs- och fis-

keriprogrammet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende framgår av
artikel 127 i den fondgemensamma förordningen.

Övervakningskommitté

7 §

Genomförandet av havs- och fiskeriprogrammet ska övervakas av en

övervakningskommitté som inrättas av regeringen. Övervakningskommitténs
uppgifter framgår av artikel 49 i den fondgemensamma förordningen och arti-
kel 113 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Beslut av övervakningskommittén kräver enhällighet.

background image

6

SFS 2014:1061

Regeringskansliet beslutar om kommitténs sammansättning. Ordförande,

ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av Regeringskansliet
för en bestämd tid.

Förfarandet för att godkänna lokalt ledda utvecklingsstrategier

8 §

Inom Jordbruksverket ska det finnas en sådan urvalskommitté som av-

ses i artikel 33.3 i den fondgemensamma förordningen.

9 §

En ansökan om godkännande av en sådan lokalt ledd utvecklingsstrategi

som avses i artikel 33 i den fondgemensamma förordningen och i artikel 60 i
havs- och fiskerifondsförordningen ska ges in till Jordbruksverket. Ansökan
ska innehålla uppgift om vilken lokal aktionsgrupp och vilket område strate-
gin ska avse och i övrigt uppfylla de krav som anges i nämnda artiklar.

En sådan ansökan som avses i första stycket prövas av Jordbruksverket

efter förslag av den urvalskommitté som avses i 8 § i detta kapitel.

Förfarandet i stödärenden

Prövning av ansökan om stöd

10 §

Länsstyrelsen prövar ansökningar om stöd för de åtgärder som anges i

1. 19 § (diversifiering och nya former av inkomst),
2. 22 § (begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och anpassning av

fisket för att skydda arter),

3. 25 § (mervärde, produktkvalitet och användning av oönskade fångster),
4. 26 § (investeringar i fiskhamnar, auktionshallar, landningsplatser och

skyddshamnar),

5. 27 § (inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran), när sådant stöd

avser någon av de åtgärder som räknas upp i 1–4 eller 6–8,

6. 29 § (produktiva investeringar i vattenbruk),
7. 32 § (främjande av nya vattenbrukare som bedriver hållbart vattenbruk),

och

8. 42 § (beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter).
Havs- och vattenmyndigheten prövar ansökningar om stöd för den åtgärd

som anges i 35 §.

Jordbruksverket prövar ansökningar om annat stöd än det som avses i

första och andra styckena.

Var ansökan om stöd ska ges in

11 §

En ansökan om stöd ska ges in till den myndighet som enligt 10 § ska

pröva ansökan.

En ansökan som enligt första stycket ska ges in till länsstyrelsen ska ges in

till och prövas av länsstyrelsen i det län där åtgärden, eller huvuddelen av åt-
gärden, som ansökan avser ska genomföras.

En ansökan om stöd enligt 39 § (genomförande av lokalt ledda utveck-

lingsstrategier) ska ges in till den lokala aktionsgruppen i det område där åt-
gärden ska genomföras.

background image

7

SFS 2014:1061

Överflyttning av ansökan

12 §

Regeringen får besluta att en annan länsstyrelse än den som en ansökan

om stöd enligt 11 § första och andra styckena ska ges in till ska pröva ansökan
om det finns risk för att prövningen annars fördröjs på ett sådant sätt att det
påverkar Jordbruksverkets möjligheter att betala ut stödet i tid.

Utbetalning av stöd

13 §

En ansökan om utbetalning av stöd ska ges in till den myndighet som

enligt 10 § har prövat ansökan om stöd. Myndigheten ska granska ansökan
om utbetalning och kontrollera att tillämpliga villkor för stödberättigande är
uppfyllda.

I de fall länsstyrelsen eller Havs- och vattenmyndigheten är ansvarig för att

pröva ansökan om stöd ska ansökan om utbetalning överlämnas till Jord-
bruksverket efter att den granskning som avses i första stycket har slutförts.

14 §

Jordbruksverket ska besluta om utbetalning och betala ut stöd.

Innan beslut om utbetalning fattas ska Jordbruksverket kontrollera att utbe-

talningen är förenlig med unionsreglerna, denna förordning och föreskrifter
som meddelats med stöd av denna förordning.

Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot unionsreglerna,

denna förordning eller föreskrifter som meddelats med stöd av denna förord-
ning ska Jordbruksverket besluta att inte betala ut stödet.

15 §

Jordbruksverket får besluta om förskottsutbetalning av stöd. Förskott

får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk för-
ening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal
aktionsgrupp.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock

högst 250 000 kronor.

Stödåtgärder

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat fiske

16 §

Stöd får lämnas för innovation i fisket i enlighet med artikel 26 i havs-

och fiskerifondsförordningen.

17 §

Stöd får lämnas för partnerskap mellan forskare och fiskare i enlighet

med artikel 28 i havs- och fiskerifondsförordningen.

18 §

Stöd får lämnas för främjande av humankapital, sysselsättningsska-

pande och social dialog i enlighet med artikel 29 i havs- och fiskerifondsför-
ordningen.

Stöd enligt första stycket får inte avse sådan praktik som avses i artikel

29.3 i havs- och fiskerifondsförordningen.

19 §

Stöd får lämnas för diversifiering och nya former av inkomst i enlighet

med artikel 30 i havs- och fiskerifondsförordningen.

background image

8

SFS 2014:1061

20 §

Stöd får lämnas för system för fördelning av fiskemöjligheter i enlighet

med artikel 36 i havs- och fiskerifondsförordningen.

21 §

Stöd får lämnas för utformning och genomförande av bevarandeåtgär-

der och regionalt samarbete i enlighet med artikel 37 i havs- och fiskerifonds-
förordningen.

22 §

Stöd får lämnas för begränsande av fiskets inverkan på havsmiljön och

anpassning av fisket för att skydda arter i enlighet med artikel 38 i havs- och
fiskerifondsförordningen.

23 §

Stöd får lämnas för innovation kopplad till bevarandet av de marina

biologiska resurserna i enlighet med artikel 39 i havs- och fiskerifondsförord-
ningen.

24 §

Stöd får lämnas för skydd och återställande av den marina biologiska

mångfalden och av ekosystemen och kompensationssystem inom ramen för
hållbart fiske i enlighet med artikel 40 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte avse sådana system för kompensation av

skada på fångster som orsakats av däggdjur eller fåglar som avses i artikel
40.1 h i havs- och fiskerifondsförordningen.

25 § Stöd får lämnas för mervärde, produktkvalitet och användning av oöns-
kade fångster i enlighet med artikel 42 i havs- och fiskerifondsförordningen.

26 §

Stöd får lämnas för investeringar i fiskhamnar, auktionshallar, land-

ningsplatser och skyddshamnar i enlighet med artikel 43 i havs- och fiskeri-
fondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar i nybygg-

nad eller modernisering av skyddshamnar som avses i artikel 43.3 i havs- och
fiskerifondsförordningen.

27 §

Stöd får lämnas för inlandsfiske och den akvatiska faunan och floran i

inlandet i enlighet med artikel 44 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som av-

ses i artikel 44.1 b, 44.1 d och 44.2 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte heller lämnas för rådgivningstjänster en-

ligt artikel 44.3 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Främjande av ett miljömässigt hållbart, resurseffektivt, innovativt,
konkurrenskraftigt och kunskapsbaserat vattenbruk

28 §

Stöd får lämnas för innovation i vattenbruket i enlighet med artikel 47 i

havs- och fiskerifondsförordningen.

29 §

Stöd får lämnas för produktiva investeringar i vattenbruk i enlighet

med artikel 48 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i ar-

tikel 48.1 b, 48.1 c, 48.1 f, 48.1 i och 48.1 k i havs- och fiskerifondsförord-
ningen.

background image

9

SFS 2014:1061

30 §

Stöd får lämnas för främjande av humankapital och nätverksbyggande

i enlighet med artikel 50 i havs- och fiskerifondsförordningen.

31 §

Stöd får lämnas för förbättrad potential för vattenbruksanläggningar i

enlighet med artikel 51 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i ar-

tikel 51.1 b, 51.1 c, 51.1 d i havs- och fiskerifondsförordningen.

32 §

Stöd får lämnas för främjande av nya vattenbrukare som bedriver håll-

bart vattenbruk i enlighet med artikel 52 i havs- och fiskerifondsförordningen.

33 §

Stöd får lämnas för åtgärder för djurs hälsa och välbefinnande i enlig-

het med artikel 56 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i ar-

tikel 56.1 c, 56.1 d, 56.1 e och 56.1 f i havs- och fiskerifondsförordningen.

Främjande av genomförandet av den gemensamma fiskeripolitiken

34 §

Stöd får lämnas för kontroll och tillsyn i enlighet med artikel 76 i havs-

och fiskerifondsförordningen.

35 §

Stöd får lämnas för datainsamling i enlighet med artikel 77 i havs- och

fiskerifondsförordningen.

Ökning av sysselsättningen och den territoriella sammanhållningen

36 §

Stöd får lämnas för arbetet med att utveckla en lokalt ledd utvecklings-

strategi (förberedande stöd) i enlighet med artikel 35.1 a i den fondgemen-
samma förordningen och artikel 62.1 a i havs- och fiskerifondsförordningen.

37 §

Stöd får lämnas för samarbetsåtgärder i enlighet med artikel 35.1 c i

den fondgemensamma förordningen och artikel 64 i havs- och fiskerifonds-
förordningen.

38 §

Stöd får lämnas för löpande kostnader och kostnader för ledning i en-

lighet med artikel 35.1 d och 35.1 e i den fondgemensamma förordningen och
artikel 62.1 d i havs- och fiskerifondsförordningen.

I de fall genomförandet av en lokalt ledd utvecklingsstrategi, utöver stöd

från Europeiska havs- och fiskerifonden, förutsätter stöd från Europeiska
jordbruksfonden för landsbygdens utveckling, Europeiska socialfonden eller
Europeiska regionala utvecklingsfonden ska en sådan samordnande fond ut-
ses i enlighet med artikel 32.4 i den fondgemensamma förordningen som ska
stödja alla sådana kostnader som avses i första stycket. Beslut om att utse en
samordnande fond fattas av en sådan urvalskommitté som avses i 8 §.

39 §

Stöd får lämnas för genomförande av lokalt ledda utvecklingsstrategier

i enlighet med artikel 35.1 b i den fondgemensamma förordningen och artikel
62.1 b och 63 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får även avse sådana åtgärder som anges i 16–

33 §§ samt 40–42 §§.

background image

10

SFS 2014:1061

Enligt artikel 32.1 i den fondgemensamma förordningen får stöd enligt för-

sta stycket också lämnas från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdens
utveckling, Europeiska socialfonden och Europeiska regionala utvecklings-
fonden om genomförandet av en lokalt ledd utvecklingsstrategi utöver stöd
från Europeiska havs- och fiskerifonden förutsätter stöd från en av dessa fon-
der. Sådant stöd ska enligt artikel 32.5 i den fondgemensamma förordningen
lämnas i enlighet med de fondspecifika bestämmelserna för de berörda fon-
derna.

Sådant stöd från två eller flera fonder eller från samma fond inom ett annat

program som avses i tredje stycket får enligt artikel 65.11 i den fondgemen-
samma förordningen inte beviljas för en och samma utgiftspost.

Främjande av saluföring och beredning

40 §

Stöd får lämnas för produktions- och saluföringsplaner i enlighet med

artikel 66 i havs- och fiskerifondsförordningen.

41 §

Stöd får lämnas för saluföringsåtgärder i enlighet med artikel 68 i

havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana åtgärder som avses i ar-

tikel 68.1 d, 68.1 f och 68.1 g i havs- och fiskerifondsförordningen.

42 §

Stöd får lämnas för beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter i

enlighet med artikel 69 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för sådana investeringar som av-

ses i artikel 69.1 a, 69.1 b och 69.1 e i havs- och fiskerifondsförordningen.

Främjande av den integrerade havspolitikens genomförande

43 §

Stöd får lämnas för främjande av skyddet av den marina miljön och

förbättring av kunskaperna om tillståndet för den marina miljön i enlighet
med artikel 80 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Stöd enligt första stycket får inte lämnas för åtgärder som avses i artikel

80.1 a i havs- och fiskerifondsförordningen.

Återbetalningsskyldighet och upphävande av stöd

44 §

Utöver det som sägs om återbetalningsskyldighet i artikel 71 i den

fondgemensamma förordningen och i artikel 25 i havs- och fiskerifondsför-
ordningen gäller återbetalningsskyldighet om

1. stödet beviljats på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om stöd

lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter,

2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt brutit mot de villkor som gäller för

stödet, eller

3. utbetalningen skett på grund av att stödmottagaren i sin ansökan om ut-

betalning av stöd lämnat oriktiga eller ofullständiga uppgifter.

45 §

Den myndighet som enligt 10 § har prövat ansökan om stöd får innan

utbetalning sker upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis om någon av för-
utsättningarna i 44 § 1 och 44 § 2 är uppfyllda eller om något annat inträffar

background image

11

SFS 2014:1061

som innebär att den som beviljats stöd med hänsyn till syftet med stödet inte
bör få ha detta kvar.

46 §

Jordbruksverket får kräva tillbaka ett utbetalat stöd om återbetalnings-

skyldighet gäller i enlighet med artikel 71 i den fondgemensamma förord-
ningen, artikel 25 i havs- och fiskerifondsförordningen eller 44 §. Om det
finns särskilda skäl, får Jordbruksverket besluta att helt eller delvis avstå från
att kräva tillbaka stödet.

Om ett utbetalat stöd krävs tillbaka, ska även ränta tas ut.
Krav på återbetalning får göras gällande inom tio år från det att stödet slut-

ligen betalades ut.

Rapportering av oriktigheter

47 §

Jordbruksverket ansvarar för rapporteringen av oriktigheter i enlighet

med artikel 122.2 i den fondgemensamma förordningen.

Bemyndigande

48 §

Jordbruksverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd.

49 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om länsstyrelsens och Havs-

och vattenmyndighetens handläggning av ärenden om stöd. Innan verket
meddelar sådana föreskrifter ska de berörda myndigheterna ges tillfälle att
yttra sig.

Uppgiftsskyldighet

50 §

Havs- och vattenmyndigheten ska på begäran lämna sådana uppgifter

som Jordbruksverket och länsstyrelserna behöver för prövning av ansök-
ningsvillkoren i artikel 10 i havs- och fiskerifondsförordningen.

Databas för ärenden om stöd

51 §

Jordbruksverket ansvarar för en databas för elektronisk behandling av

uppgifter i ärenden om stöd enligt detta kapitel.

Jordbruksverket, länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten ska

lämna de uppgifter till databasen som behövs för att pröva ett ärende om stöd.

52 §

Jordbruksverket är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som

verket lämnat till databasen enligt 51 § andra stycket. Länsstyrelserna och
Havs- och vattenmyndigheten är dock personuppgiftsansvariga för de person-
uppgifter som de lämnat till databasen.

53 §

Uppgifter som länsstyrelserna och Havs- och vattenmyndigheten läm-

nat till databasen enligt 51 § andra stycket ska på begäran lämnas ut till Jord-
bruksverket.

54 §

Jordbruksverket får ha direktåtkomst till uppgifter som länsstyrelserna

och Havs- och vattenmyndigheten har lämnat till databasen enligt 51 § andra
stycket.

background image

12

SFS 2014:1061

4 a kap. Isbrytarhjälp

1 §

Stöd får i den mån det finns medel lämnas i form av ekonomiskt bidrag

enligt detta kapitel för isbrytarhjälp för yrkesfiskets behov.

2 §

Stöd för isbrytarhjälp får lämnas endast om minst tre fiskelag samtidigt

kan få assistans, såvida det inte finns särskilda skäl som motiverar ett undan-
tag.

Följande berättigar till stöd:
1. hyra av isbrytande fartyg i avsikt att möjliggöra för fiskare att komma ut

från hamn till fiskeplats eller att nå ort där fångsten kan landas, och

2. utgifter som uppstår till följd av isbrytningen och som inte går utöver

vad som med hänsyn till ändamålet kan anses skäligt.

3 §

Jordbruksverket prövar ansökningar om isbrytarhjälp och beslutar om

samt betalar ut stödet.

5 kap.

1 §

12

Den som innehar fiskelicens eller personlig fiskelicens enligt 30 § fis-

kelagen (1993:787) och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja
fångsten i sådan omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som
näringsverksamhet, är skyldig att lämna de uppgifter om fisket som krävs en-
ligt föreskrifter som Havs- och vattenmyndigheten meddelat med stöd av
denna paragraf.

Havs- och vattenmyndigheten får i fråga om sådant fiske som avses i första

stycket meddela föreskrifter om

1. skyldighet att lämna uppgifter om
a) fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten,

omlastning, landning, försäljning, och

b) andra förhållanden som gäller fisket och som är av betydelse för tillämp-

ningen av EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

2. att fiskefartyg ska ha utrustning som automatiskt via satellit överför in-

formation om fartyget.

Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten får, för annan verksam-

het än sådant fiske som avses i första stycket och inom sina verksamhetsom-
råden, meddela föreskrifter om att näringsidkare som befattar sig med fiskeri-
och vattenbruksprodukter som omfattas av EU-förordningar om den gemen-
samma fiskeripolitiken ska lämna uppgifter

1. som avses i andra stycket 1 a,
2. om inköp, import, export, och
3. om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna.

1 a §

13 Havs- och vattenmyndigheten ska till Kustbevakningen lämna sådana

uppgifter om fiskefartyg, fiskelicenser, personliga fiskelicenser och särskilda
tillstånd som Kustbevakningen behöver för sin verksamhet inom fiskerikon-
trollen.

12 Senaste lydelse 2011:646.

13 Senaste lydelse 2011:646.

background image

13

SFS 2014:1061

1 e §

14

Kustbevakningen och polismyndigheten ska lämna sådana uppgifter

till Havs- och vattenmyndigheten som denna kan antas behöva vid prövning
av frågor om

1. sanktionsavgifter,
2. tilldelning av prickar,
3. fiskelicenser, personliga fiskelicenser och andra särskilda tillstånd, och
4. förbud att verka som befälhavare enligt 50 a och 52–56 §§ fiskelagen

(1993:787).

4 a §

15

Jordbruksverket utövar, när det gäller marknadsregleringen av fis-

keri- och vattenbruksprodukter, tillsyn över

1. att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs,
2. föreskrifter som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om EG:s för-

ordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, och

3. nationella bestämmelser om marknadsreglering av fiskeri- och vatten-

bruksprodukter.

Sådan tillsyn innefattar kontroll av att handelsnormer följs och att kriterier

för att erkänna producentorganisationer, branschorganisationer, sammanslut-
ningar av producentorganisationer, kriterier för att godkänna producentorga-
nisationers produktions- och saluföringsplaner och kriterier för att fastställa
utlösande pris i samband med privat lagring uppfylls.

Jordbruksverket får överlåta åt en annan myndighet att
1. kontrollera att handelsnormer följs, och
2. utföra dokumentkontroller.

6 kap.

2 §

16

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om ansöknings-

avgifter i ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för

1. fiskelicens och personlig fiskelicens,
2. godkännande av ansökan om tillstånd att fiska i utländsk zon,
3. tillstånd för visst fiske, och
4. tillstånd att flytta eller sätta ut fisk, med undantag för flyttning av fisk

mellan fiskodlingar.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om ansökningsavgifter i ärenden

enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning för tillstånd att bedriva
fiskodling och för tillstånd att flytta fisk mellan fiskodlingar.

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om avgifter för till-

synen över att EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken på fis-
keområdet följs.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om avgifter för tillsynen över att

EU-förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken följs, när det gäller
marknadsreglering av fiskeri- och vattenbruksprodukter.

14 Senaste lydelse 2012:525.

15 Senaste lydelse 2011:646.

16 Senaste lydelse 2011:646.

background image

14

SFS 2014:1061

Föreskrifter om indragning eller begränsning av fiskedagar

5 a §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om indragning

eller begränsning av antalet tillåtna dagar för fiske om fiskelicensen för den
verksamhet som har tilldelats dagarna har återkallats på viss tid.

Beslut om prickar, återkallelse, förbud och indragning eller begränsning
av fiskedagar

5 b §

Havs- och vattenmyndigheten prövar frågor om tilldelning av prickar,

om återkallelse av fiskelicens, personlig fiskelicens och särskilt tillstånd till
fiske, om förbud att verka som befälhavare, om interimistiska beslut som av-
ser prickar, återkallelse eller förbud och om indragning eller begränsning av
tillåtna fiskedagar enligt 52–56 och 57 a §§ fiskelagen.

Stöd för kontrollutrustning

5 d §

Havs- och vattenmyndigheten får meddela föreskrifter om stödvillkor

och återbetalningsskyldighet i fråga om stöd som överförs till enskilda och
som har beviljats myndigheten för dess utgifter för fiskerikontrollverksamhet
enligt artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 861/2006 av den 22 maj 2006 om
unionens finansieringsåtgärder för genomförande av den gemensamma fiske-
ripolitiken och havsrättsligt arbete, i lydelsen enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 693/2011 av den 6 juli 2011.

6 §

17

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överkla-

gande hos allmän förvaltningsdomstol. Inga andra beslut får dock överkla-
gas än Havs- och vattenmyndighetens eller Jordbruksverkets beslut i enskilda
fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 14, 45 och 46 §§, 5 kap. samt 6 kap. 2 a och
5 a–c §§.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014 i fråga om 1 kap. 1 §,

2 kap. 3, 4, 7, 19–21 §§, 3 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 1–11, 48 och 49 §§, 5 kap.
1, 1 a, 1 e och 4 a §§, 6 kap. 2, 5 a, 5 b och 5 d §§ samt bilaga 1 till förord-
ningen och i övrigt den 1 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för beslut som har fattats före ikraftträdandet

och ifråga om stöd som beviljats före ikraftträdandet.

3. Det som föreskrivs om fiskelicens och personlig fiskelicens gäller också

för yrkesfiskelicens, fartygstillstånd och särskilt fartygstillstånd som har med-
delats med stöd av fiskelagen (1993:787) i den tidigare lydelsen och som har
fortsatt giltighet enligt övergångsbestämmelserna till fiskelagen.

4. I fråga om utbetalning av återtag för 2013 och ersättning för upprättande

av ett operativt program för 2013 gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

17 Senaste lydelse 2012:635. Ändringen innebär bl.a. att första stycket tas bort.

background image

15

SFS 2014:1061

Bilaga 1

18

Sanktionsavgifter med stöd av 50 a § fiskelagen (1993:787)

När en avgift anges med flera belopp ska

– 5 000 kr betalas vid fiske med fartyg med en längd understigande 12 me-

ter,

– 10 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 12 meter eller mera men

understigande 24 meter och

– 25 000 kr vid fiske med fartyg med en längd av 24 meter eller mera.

1. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 5 i rådets förordning (EG) nr 2347/2002 av den 16 december

2002 om särskilda tillträdeskrav och därmed förbundna villkor vid fiske efter
djuphavsbestånd,

b) artiklarna 11 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1098/2007 av den 18

september 2007 om upprättande av en flerårig plan för torskbestånden i
Östersjön och det fiske som utnyttjar de bestånden, om ändring av förordning
(EEG) nr 2847/93 och upphävande av förordning (EG) nr 779/97,

c) artikel 8 i rådets förordning (EG) nr 1005/2008 av den 29 september

2008 om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka
och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske och om ändring av
förordningarna (EEG) nr 2847/93, (EG) nr 1936/2001 och (EG) nr 601/2004
samt om upphävande av förordningarna (EG) nr 1093/94 och (EG) nr 1447/
1999,

d) artikel 22 i rådets förordning (EG) nr 1006/2008 av den 29 september

2008 om tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten
utanför gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till ge-
menskapens vatten, om ändring av förordningarna (EEG) nr 2847/93 och
(EG) nr 1627/94 och om upphävande av förordning (EG) nr 3317/94,

e) artiklarna 14, 15 och 21–24 i rådets förordning (EG) nr 1224/2009 av

den 20 november 2009 om införande av ett kontrollsystem i gemenskapen för
att säkerställa att bestämmelserna i den gemensamma fiskeripolitiken efter-
levs, om ändring av förordningarna (EG) nr 847/96, (EG) nr 2371/2002, (EG)
nr 811/2004, (EG) nr 768/2005, (EG) nr 2115/2005, (EG) nr 2166/2005, (EG)
nr 388/2006, (EG) nr 509/2007, (EG) nr 676/2007, (EG) nr 1098/2007, (EG)
nr 1300/2008, (EG) nr 1342/2008 och upphävande av förordningarna (EEG)
nr 2847/93,(EG) nr 1627/94 och (EG) nr 1966/2006,

f) artikel 8 i kommissionens förordning (EU) nr 201/2010 av den 10 mars

2010 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1006/2008 om
tillstånd till fiskeverksamhet för gemenskapens fiskefartyg i vatten utanför
gemenskapens vatten och om tillträde för fartyg från tredjeland till gemenska-
pens vatten,

g) artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1236/2010

av den 15 december 2010 om fastställande av en kontroll- och tillsynsplan för
det område som omfattas av konventionen om framtida multilateralt samar-
bete om fisket i Nordostatlanten och om upphävande av rådets förordning
(EG) nr 2791/1999,

18 Senaste lydelse 2011:925.

background image

16

SFS 2014:1061

h) artiklarna 29–36, 39–41, 47, 49–52, 54 och 82 i samt bilaga X till kom-

missionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011 av den 8 april 2011
om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1224/2009 om infö-
rande av ett kontrollsystem i gemenskapen för att säkerställa att bestämmel-
serna i den gemensamma fiskeripolitiken efterlevs, eller

i) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i de delar

som de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–i ska bestå i att

– inte upprätta landnings- eller omlastningsdeklaration,
– inte i rätt tid registrera eller föra in uppgifter i sådan loggbok, journal,

rapport eller deklaration,

– inte i rätt tid överföra, sända eller lämna in sådan loggbok, journal, rap-

port eller deklaration, eller

– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i sådan loggbok, jour-

nal, rapport eller deklaration.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

Sanktionsavgift ska i stället betalas med ett belopp som bestäms av Havs- och
vattenmyndigheten om överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–i be-
står i att

– inte alls föra fiskeloggbok, kustfiskejournal, sötvattensjournal eller

fångstrapport för inlandsfiske,

– uppgift om art eller fångstmängd helt har utelämnats från rapportering,

eller

– en art felaktigt har redovisats som en annan art i rapporteringen.

En sådan sanktionsavgift som avses i föregående stycke ska betalas med två
gånger den orapporterade fångstens värde, vilket ska beräknas på det sätt som
anges i 6 kap. 2 a §, dock minst med 5 000 kr. Om varken det faktiska försälj-
ningspriset eller marknadspriset för en viss art kan fastställas, ska avgiften
motsvara två gånger det senaste kända marknadsvärdet för arten.

2. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 1 i kommissionens förordning (EG) nr 728/1999 av den 7 april

1999 om att i enlighet med artikel 7.3 i rådets förordning (EEG) nr 2847/93
föreskriva en anmälningsfrist för de av gemenskapens fiskefartyg som bedri-
ver fiske i Östersjön, Skagerrak och Kattegatt,

b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1098/2007,
c) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
d) artiklarna 17, 20 och 27.1 i förordning (EG) nr 1224/2009,
e) artikel 80 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den

mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–g ska bestå i att

– inte göra förhandsanmälan,
– inte i rätt tid göra förhandsanmälan,
– utan medgivande anlöpa hamn före den tid som angetts i förhandsanmä-

lan,

background image

17

SFS 2014:1061

– utan medgivande anlöpa hamn mer än en timme efter den tid som angetts

i förhandsanmälan,

– inte påbörja landning i anslutning till ankomst till hamn eller vid annan

anmäld tidpunkt, eller

– inte göra anmälan om redskap.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

3. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 1005/2008,
b) artikel 17 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artiklarna 80 och 82.2 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den

mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–d ska bestå i att lämna felak-
tiga uppgifter eller utelämna uppgifter i förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

4. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
b) artikel 28 i förordning (EG) nr 1224/2009,
c) artikel 9 i förordning (EU) nr 1236/2010,
d) punkt 6 i bilaga IIA till rådets förordning (EU) nr 43/2014 av den 20 ja-

nuari 2014 om fastställande för år 2014 av fiskemöjligheterna för vissa fisk-
bestånd och grupper av fiskbestånd i unionens vatten och, för unionsfartyg, i
vissa andra vatten,

e) artikel 58 i samt bilaga XVII till förordning (EU) nr 404/2011, eller
f) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den

mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–f ska bestå i att

– inte lämna andra rapporter eller underrättelser eller göra annan anmälan

än förhandsanmälan, eller

– lämna felaktiga uppgifter eller utelämna uppgifter i andra rapporter, un-

derrättelser eller anmälningar än förhandsanmälan.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

5. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 7 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artikel 9 i förordning (EG) nr 811/2004,
c) artikel 18 i förordning (EG) nr 1098/2007,
d) artikel 5 i förordning (EG) nr 1005/2008,
e) artikel 25 i förordning (EG) nr 1342/2008,
f) artikel 43.2 i förordning (EG) nr 1224/2009, eller
g) Fiskeriverkets föreskrifter, i den mån de rör resurstillträde och kontroll

på fiskets område.

background image

18

SFS 2014:1061

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–g ska bestå i att inte anlöpa
utsedd hamn.

Sanktionsavgift ska betalas med 5 000, 10 000 eller 25 000 kr.

6. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 32 i rådets förordning (EG) nr 850/98 av den 30 mars 1998 för

bevarande av fiskeresurserna genom tekniska åtgärder för skydd av unga ex-
emplar av marina organismer,

b) artikel 7 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 404/2011,

eller

c) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den

mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–c ska bestå i att inte medföra
ombord fiskelicens, personlig fiskelicens, fiskeloggbok, ett särskilt fisketill-
stånd som medger att automatisk klassificeringsutrustning får medföras om-
bord eller handlingar med uppgifter om fartyget.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr.

7. Sanktionsavgift ska betalas för överträdelse av

a) artikel 6 i förordning (EG) nr 2347/2002,
b) artikel 22 i förordning (EG) nr 1006/2008,
c) artikel 25 i förordning (EU) nr 404/2011, eller
d) Fiskeriverkets eller Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter, i den

mån de rör resurstillträde och kontroll på fiskets område.

Överträdelsen av de bestämmelser som anges i a–d ska bestå i att inte rappor-
tera position på föreskrivet sätt när VMS (Vessel Monitoring System) är ur
funktion.

Sanktionsavgift ska betalas med 2 000 kr per utebliven positionsangivelse.