SFS 2014:1063 Förordning om ändring i förordningen (1998:786) om internationella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

141063.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:786) om
internationella vägtransporter inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES);

utfärdad den 4 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:786) om internatio-

nella vägtransporter inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

1

dels att nuvarande 3 a och 3 b §§ ska betecknas 3 b och 3 c §§,
dels att rubriken närmast före 3 a § ska sättas närmast före 3 b §,
dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande lydelse.

3 a §

Det bevismaterial som föreskrivs i artikel 8.3 i förordning (EG) nr

1072/2009, i lydelsen enligt rådets förordning (EU) nr 517/2013 av den 13
maj 2013, ska vid kontrolltillfället kunna visas upp på begäran av en polisman
eller tulltjänsteman.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse av
förordningens rubrik 2009:1365
3 a § 2011:1093
3 b § 2011:1093
rubriken närmast före 3 a § 2011:1093.

SFS 2014:1063

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

;