SFS 2014:1064 Förordning om intäktsram för elnätsföretag

141064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om intäktsram för elnätsföretag;

utfärdad den 4 september 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter i anslutning till ellagen

(1997:857) om nätkoncessionshavares intäkter från nätverksamheten.

Förordningen är meddelad med stöd av
� 5 kap. 7 och 7 a §§ ellagen i fråga om 17 §,
� 5 kap. 8 § ellagen i fråga om 4, 13 och 14 §§,
� 5 kap. 9 § ellagen i fråga om 5�12 §§,
� 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 16 och 18 §§,
� 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse som i ellagen (1997:857).

3 §

Med anläggningstillgång avses i denna förordning

1. en anläggning för överföring av el,
2. en anläggning för mätning av överförd el,
3. ett system som används för drift eller övervakning av en anläggning för

överföring av el, eller

4. ett system som används för beräkning eller rapportering vid mätning av

överförd el.

Skäliga kostnader

4 §

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om vilka kostna-

der som nätkoncessionshavaren kan påverka och vilket index som ska använ-
das när kostnaderna räknas om med hänsyn till förändringar i prisläget.

Beräkning av en rimlig avkastning

Tillgångar som ingår i kapitalbasen

5 §

Om en anläggningstillgång börjar användas av nätkoncessionshavaren

under tillsynsperioden, ska tillgången ingå i kapitalbasen från det halvårs-
skifte som följer på den tidpunkt då tillgången börjar användas.

SFS 2014:1064

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

2

SFS 2014:1064

När en anläggningstillgång inte längre används, ska tillgången inte ingå i

kapitalbasen från det halvårsskifte som infaller närmast efter den tidpunkt då
tillgången slutat användas.

Värdering av anläggningstillgångar

Nuanskaffningsvärde

6 §

En anläggningstillgång som ingår i kapitalbasen ska åsättas ett nuan-

skaffningsvärde som motsvarar ett normvärde för en anläggningstillgång som
är i huvudsak likadan som den tillgång som ingår i kapitalbasen.

Ett normvärde enligt första stycket ska beräknas med utgångspunkt i den

investeringsutgift en nätkoncessionshavare skulle ha för att förvärva eller till-
verka en anläggningstillgång under tillsynsperioden på ett kostnadseffektivt
sätt, med tillbörlig hänsyn till sådana förutsättningar som nätkoncessionsha-
varen inte själv kan påverka.

7 §

Om det finns särskilda skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället beräknas

med grund i utgiften för att förvärva eller tillverka anläggningstillgången när
den ursprungligen togs i bruk i nätverksamhet, med hänsyn tagen till föränd-
ringen i prisläget från den anskaffningstidpunkten.

8 §

Om det saknas förutsättningar att beräkna ett nuanskaffningsvärde en-

ligt 6 eller 7 §, ska nuanskaffningsvärdet beräknas utifrån anläggningstill-
gångens bokförda värde. Om anläggningstillgången inte har något bokfört
värde eller om det finns synnerliga skäl, får nuanskaffningsvärdet i stället be-
stämmas till vad som är skäligt med hänsyn till tillgångens beskaffenhet.

Förändring i prisläget

9 §

Vid beräkningen av kapitalbasen ska förändringen i prisläget anses

svara mot faktorprisindex för byggnader.

Kapitalförslitning

10 §

Vid beräkning av en rimlig avkastning ska den del av kapitalkostnaden

som motsvarar kapitalförslitning beräknas som en fast andel av nuanskaff-
ningsvärdet.

Den fasta andelen ska beräknas utifrån anläggningstillgångens ekonomiska

livslängd. För en anläggningstillgång vars ekonomiska livslängd har gått till
ända ska andelen beräknas utifrån tillgångens ålder. Den ekonomiska livs-
längden ska anses vara fyrtio år för en anläggning för överföring av el och tio
år för övriga anläggningstillgångar.

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om beräk-

ning av kapitalförslitning enligt första och andra styckena.

11 §

Kapitalförslitning ska inte beräknas för en anläggning för överföring

av el, om anläggningen är äldre än femtio år, eller för en annan anläggnings-
tillgång, om tillgången är äldre än tolv år.

background image

3

SFS 2014:1064

12 §

En anläggning för överföring av el ska vid beräkningen av intäktsra-

men anses vara 38 år gammal vid utgången av år 2015 om

1. anläggningstillgången då är äldre än 38 år, eller
2. åldersuppgift saknas.
Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om hur investeringar

som gäller befintliga anläggningar ska beaktas vid åldersbestämningen och
ytterligare föreskrifter om hur anläggningstillgångarnas ålder ska bestämmas.

Anläggningar som finansierats genom statligt stöd

13 §

Om en anläggningstillgång har finansierats genom ett lån från staten

enligt ett sådant avtal som avses i 4 kap. 9 b § ellagen (1997:857), ska nätkon-
cessionshavarens kostnader vid beräkningen av intäktsramen anses ha mins-
kat med ett belopp som beräknas med utgångspunkt i lånet.

Avdrag ska inte göras för en anläggningstillgång vars ekonomiska livs-

längd har gått till ända.

14 §

Avdraget enligt 13 § första stycket ska för ett år beräknas som en fast

andel av lånets belopp, till den del avbetalning inte har skett, med beaktande
av förändringar i prisläget. Den fasta andelen ska beräknas utifrån anlägg-
ningstillgångens ekonomiska livslängd enligt 10 § andra stycket.

Om staten har skrivit av sin fordran helt eller delvis, ska utöver avdraget

enligt första stycket ett avdrag göras som svarar mot inbesparade kostnader
för lånat kapital. Avdraget ska, med beaktande av förändringar i prisläget, be-
räknas på produkten av det belopp som har skrivits av och den andel av an-
läggningstillgångens ekonomiska livslängd som återstår. De inbesparade
kostnaderna ska beräknas enligt samma grunder som den rimliga avkast-
ningen enligt 5 kap. 6 § ellagen (1997:857).

Dokumentation av tillgångar

15 §

Nätkoncessionshavaren ska löpande dokumentera uppgifter om de an-

läggningstillgångar som ingår i kapitalbasen.

Av dokumentationen ska det framgå
1. vilka anläggningstillgångar som ingår i kapitalbasen,
2. var en anläggningstillgång är belägen,
3. när investeringar och utrangeringar avses genomföras eller har genom-

förts under tillsynsperioden,

4. vilken metod nätkoncessionshavaren har använt för att beräkna en till-

gångs nuanskaffningsvärde,

5. om nätkoncessionshavaren äger tillgången eller har skaffat sig rådighet

över tillgången på annat sätt, och

6. om tillgången utgör reservmateriel i nätverksamheten.

16 §

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om do-

kumentation enligt 15 §.

background image

4

SFS 2014:1064

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

�vriga bestämmelser

17 §

Energimarknadsinspektionen får meddela föreskrifter om

1. vad som avses med kvaliteten i nätkoncessionshavarens sätt att bedriva

nätverksamheten enligt 5 kap. 7 § ellagen (1997:857), och

2. vad som avses med ett effektivt utnyttjande av elnätet enligt 5 kap. 7 a §

ellagen.

18 §

Energimarknadsinspektionen får meddela närmare föreskrifter om

1. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna in ett förslag till in-

täktsram och att lämna uppgifter enligt 5 kap. 2 § ellagen (1997:857),

2. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om omprövning enligt

5 kap. 10, 12 eller 15 § ellagen,

3. vilka uppgifter som ska lämnas i en ansökan om periodisering enligt

5 kap. 17 § ellagen,

4. utformningen av ett förslag till fördelning av en intäktsram och vilka

uppgifter som ska lämnas in tillsammans med förslaget enligt 5 kap. 26 § el-
lagen, och

5. skyldigheten för en nätkoncessionshavare att lämna uppgifter enligt

5 kap. 28 § ellagen.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.
2. Bestämmelserna i 10�12 §§ tillämpas första gången i fråga om en till-

synsperiod som börjar den 1 januari 2016 eller senare.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (2010:304) om fastställande

av intäktsram enligt ellagen (1997:857).

4. För en intäktsram som har fastställts före ikraftträdandet gäller fortfa-

rande 6 och 8 §§ i den upphävda förordningen.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)