SFS 2014:1064 Förordning om intäktsram för elnätsföretag

141064.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:15px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:12px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:14px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:HAOCPG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:14px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:15px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:14px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft33{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft40{font-size:14px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft41{font-size:15px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft42{font-size:8px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft43{font-size:14px;font-family:HAOCME+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft44{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HAOCLD+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16"><b>F�rordning<br/>om int�ktsram f�r eln�tsf�retag;</b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 4 september 2014.</p> <p style="position:absolute;top:280px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver f�ljande.</p> <p style="position:absolute;top:324px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Inledande best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:350px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>1 �</b></p> <p style="position:absolute;top:349px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter i anslutning till ellagen</p> <p style="position:absolute;top:367px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">(1997:857) om n�tkoncessionshavares int�kter fr�n n�tverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:384px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">F�rordningen �r meddelad med st�d av<br/> 5 kap. 7 och 7 a �� ellagen i fr�ga om 17 �,<br/> 5 kap. 8 � ellagen i fr�ga om 4, 13 och 14 ��,<br/> 5 kap. 9 � ellagen i fr�ga om 512 ��, <br/> 8 kap. 11 � regeringsformen i fr�ga om 16 och 18 ��,<br/> 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.</p> <p style="position:absolute;top:506px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>2 �</b></p> <p style="position:absolute;top:506px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Termer och uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma bety-</p> <p style="position:absolute;top:523px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">delse som i ellagen (1997:857). </p> <p style="position:absolute;top:559px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>3 �</b></p> <p style="position:absolute;top:558px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Med anl�ggningstillg�ng avses i denna f�rordning </p> <p style="position:absolute;top:576px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft17">1. en anl�ggning f�r �verf�ring av el, <br/>2. en anl�ggning f�r m�tning av �verf�rd el, <br/>3. ett system som anv�nds f�r drift eller �vervakning av en anl�ggning f�r</p> <p style="position:absolute;top:628px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�verf�ring av el, eller </p> <p style="position:absolute;top:645px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">4. ett system som anv�nds f�r ber�kning eller rapportering vid m�tning av</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">�verf�rd el. </p> <p style="position:absolute;top:706px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Sk�liga kostnader</b></p> <p style="position:absolute;top:733px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:732px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Energimarknadsinspektionen f�r meddela f�reskrifter om vilka kostna-</p> <p style="position:absolute;top:750px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">der som n�tkoncessionshavaren kan p�verka och vilket index som ska anv�n-<br/>das n�r kostnaderna r�knas om med h�nsyn till f�r�ndringar i prisl�get. </p> <p style="position:absolute;top:811px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>Ber�kning av en rimlig avkastning</b></p> <p style="position:absolute;top:837px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>Tillg�ngar som ing�r i kapitalbasen</b></p> <p style="position:absolute;top:863px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>5 �</b></p> <p style="position:absolute;top:863px;left:109px;white-space:nowrap" class="ft10">Om en anl�ggningstillg�ng b�rjar anv�ndas av n�tkoncessionshavaren</p> <p style="position:absolute;top:880px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft17">under tillsynsperioden, ska tillg�ngen ing� i kapitalbasen fr�n det halv�rs-<br/>skifte som f�ljer p� den tidpunkt d� tillg�ngen b�rjar anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft18">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 september 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">N�r en anl�ggningstillg�ng inte l�ngre anv�nds, ska tillg�ngen inte ing� i</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">kapitalbasen fr�n det halv�rsskifte som infaller n�rmast efter den tidpunkt d�<br/>tillg�ngen slutat anv�ndas. </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>V�rdering av anl�ggningstillg�ngar </b></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Nuanskaffningsv�rde</i></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>6 �</b></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">En anl�ggningstillg�ng som ing�r i kapitalbasen ska �s�ttas ett nuan-</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">skaffningsv�rde som motsvarar ett normv�rde f�r en anl�ggningstillg�ng som<br/>�r i huvudsak likadan som den tillg�ng som ing�r i kapitalbasen. </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Ett normv�rde enligt f�rsta stycket ska ber�knas med utg�ngspunkt i den</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">investeringsutgift en n�tkoncessionshavare skulle ha f�r att f�rv�rva eller till-<br/>verka en anl�ggningstillg�ng under tillsynsperioden p� ett kostnadseffektivt<br/>s�tt, med tillb�rlig h�nsyn till s�dana f�ruts�ttningar som n�tkoncessionsha-<br/>varen inte sj�lv kan p�verka. </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>7 �</b></p> <p style="position:absolute;top:338px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det finns s�rskilda sk�l, f�r nuanskaffningsv�rdet i st�llet ber�knas</p> <p style="position:absolute;top:355px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">med grund i utgiften f�r att f�rv�rva eller tillverka anl�ggningstillg�ngen n�r<br/>den ursprungligen togs i bruk i n�tverksamhet, med h�nsyn tagen till f�r�nd-<br/>ringen i prisl�get fr�n den anskaffningstidpunkten. </p> <p style="position:absolute;top:425px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>8 �</b></p> <p style="position:absolute;top:425px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Om det saknas f�ruts�ttningar att ber�kna ett nuanskaffningsv�rde en-</p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">ligt 6 eller 7 �, ska nuanskaffningsv�rdet ber�knas utifr�n anl�ggningstill-<br/>g�ngens bokf�rda v�rde. Om anl�ggningstillg�ngen inte har n�got bokf�rt<br/>v�rde eller om det finns synnerliga sk�l, f�r nuanskaffningsv�rdet i st�llet be-<br/>st�mmas till vad som �r sk�ligt med h�nsyn till tillg�ngens beskaffenhet. </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>F�r�ndring i prisl�get</i></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>9 �</b></p> <p style="position:absolute;top:564px;left:214px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid ber�kningen av kapitalbasen ska f�r�ndringen i prisl�get anses</p> <p style="position:absolute;top:581px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">svara mot faktorprisindex f�r byggnader. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>Kapitalf�rslitning</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>10 �</b></p> <p style="position:absolute;top:651px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Vid ber�kning av en rimlig avkastning ska den del av kapitalkostnaden</p> <p style="position:absolute;top:668px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">som motsvarar kapitalf�rslitning ber�knas som en fast andel av nuanskaff-<br/>ningsv�rdet. </p> <p style="position:absolute;top:703px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Den fasta andelen ska ber�knas utifr�n anl�ggningstillg�ngens ekonomiska</p> <p style="position:absolute;top:721px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">livsl�ngd. F�r en anl�ggningstillg�ng vars ekonomiska livsl�ngd har g�tt till<br/>�nda ska andelen ber�knas utifr�n tillg�ngens �lder. Den ekonomiska livs-<br/>l�ngden ska anses vara fyrtio �r f�r en anl�ggning f�r �verf�ring av el och tio<br/>�r f�r �vriga anl�ggningstillg�ngar. </p> <p style="position:absolute;top:790px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Energimarknadsinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om ber�k-</p> <p style="position:absolute;top:808px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ning av kapitalf�rslitning enligt f�rsta och andra styckena.</p> <p style="position:absolute;top:843px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft22"><b>11 �</b></p> <p style="position:absolute;top:842px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft20">Kapitalf�rslitning ska inte ber�knas f�r en anl�ggning f�r �verf�ring</p> <p style="position:absolute;top:860px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">av el, om anl�ggningen �r �ldre �n femtio �r, eller f�r en annan anl�ggnings-<br/>tillg�ng, om tillg�ngen �r �ldre �n tolv �r. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft30">3</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>SFS 2014:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>12 �</b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">En anl�ggning f�r �verf�ring av el ska vid ber�kningen av int�ktsra-</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">men anses vara 38 �r gammal vid utg�ngen av �r 2015 om</p> <p style="position:absolute;top:85px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">1. anl�ggningstillg�ngen d� �r �ldre �n 38 �r, eller<br/>2. �ldersuppgift saknas. <br/>Energimarknadsinspektionen f�r meddela f�reskrifter om hur investeringar</p> <p style="position:absolute;top:138px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">som g�ller befintliga anl�ggningar ska beaktas vid �ldersbest�mningen och<br/>ytterligare f�reskrifter om hur anl�ggningstillg�ngarnas �lder ska best�mmas.</p> <p style="position:absolute;top:199px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Anl�ggningar som finansierats genom statligt st�d</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>13 �</b></p> <p style="position:absolute;top:225px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Om en anl�ggningstillg�ng har finansierats genom ett l�n fr�n staten</p> <p style="position:absolute;top:242px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt ett s�dant avtal som avses i 4 kap. 9 b � ellagen (1997:857), ska n�tkon-<br/>cessionshavarens kostnader vid ber�kningen av int�ktsramen anses ha mins-<br/>kat med ett belopp som ber�knas med utg�ngspunkt i l�net. </p> <p style="position:absolute;top:294px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Avdrag ska inte g�ras f�r en anl�ggningstillg�ng vars ekonomiska livs-</p> <p style="position:absolute;top:312px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">l�ngd har g�tt till �nda.</p> <p style="position:absolute;top:347px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>14 �</b></p> <p style="position:absolute;top:346px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Avdraget enligt 13 � f�rsta stycket ska f�r ett �r ber�knas som en fast</p> <p style="position:absolute;top:364px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">andel av l�nets belopp, till den del avbetalning inte har skett, med beaktande<br/>av f�r�ndringar i prisl�get. Den fasta andelen ska ber�knas utifr�n anl�gg-<br/>ningstillg�ngens ekonomiska livsl�ngd enligt 10 � andra stycket. </p> <p style="position:absolute;top:416px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">Om staten har skrivit av sin fordran helt eller delvis, ska ut�ver avdraget</p> <p style="position:absolute;top:433px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft33">enligt f�rsta stycket ett avdrag g�ras som svarar mot inbesparade kostnader<br/>f�r l�nat kapital. Avdraget ska, med beaktande av f�r�ndringar i prisl�get, be-<br/>r�knas p� produkten av det belopp som har skrivits av och den andel av an-<br/>l�ggningstillg�ngens ekonomiska livsl�ngd som �terst�r. De inbesparade<br/>kostnaderna ska ber�knas enligt samma grunder som den rimliga avkast-<br/>ningen enligt 5 kap. 6 � ellagen (1997:857).</p> <p style="position:absolute;top:564px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft31"><b>Dokumentation av tillg�ngar</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>15 �</b></p> <p style="position:absolute;top:590px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">N�tkoncessionshavaren ska l�pande dokumentera uppgifter om de an-</p> <p style="position:absolute;top:607px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">l�ggningstillg�ngar som ing�r i kapitalbasen. </p> <p style="position:absolute;top:625px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft33">Av dokumentationen ska det framg� <br/>1. vilka anl�ggningstillg�ngar som ing�r i kapitalbasen, <br/>2. var en anl�ggningstillg�ng �r bel�gen, <br/>3. n�r investeringar och utrangeringar avses genomf�ras eller har genom-</p> <p style="position:absolute;top:694px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">f�rts under tillsynsperioden, </p> <p style="position:absolute;top:712px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">4. vilken metod n�tkoncessionshavaren har anv�nt f�r att ber�kna en till-</p> <p style="position:absolute;top:729px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">g�ngs nuanskaffningsv�rde, </p> <p style="position:absolute;top:747px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">5. om n�tkoncessionshavaren �ger tillg�ngen eller har skaffat sig r�dighet</p> <p style="position:absolute;top:764px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">�ver tillg�ngen p� annat s�tt, och </p> <p style="position:absolute;top:781px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft30">6. om tillg�ngen utg�r reservmateriel i n�tverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:816px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft32"><b>16 �</b></p> <p style="position:absolute;top:816px;left:116px;white-space:nowrap" class="ft30">Energimarknadsinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om do-</p> <p style="position:absolute;top:834px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft30">kumentation enligt 15 �. </p> </div> <div id="page4-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft40">4</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>SFS 2014:1064</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft42">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft42">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft41"><b>�vriga best�mmelser</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>17 �</b></p> <p style="position:absolute;top:77px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Energimarknadsinspektionen f�r meddela f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:94px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. vad som avses med kvaliteten i n�tkoncessionshavarens s�tt att bedriva</p> <p style="position:absolute;top:112px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">n�tverksamheten enligt 5 kap. 7 � ellagen (1997:857), och</p> <p style="position:absolute;top:129px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. vad som avses med ett effektivt utnyttjande av eln�tet enligt 5 kap. 7 a �</p> <p style="position:absolute;top:146px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ellagen. </p> <p style="position:absolute;top:181px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft43"><b>18 �</b></p> <p style="position:absolute;top:181px;left:221px;white-space:nowrap" class="ft40">Energimarknadsinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om </p> <p style="position:absolute;top:199px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">1. skyldigheten f�r en n�tkoncessionshavare att l�mna in ett f�rslag till in-</p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">t�ktsram och att l�mna uppgifter enligt 5 kap. 2 � ellagen (1997:857), </p> <p style="position:absolute;top:233px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">2. vilka uppgifter som ska l�mnas i en ans�kan om ompr�vning enligt</p> <p style="position:absolute;top:251px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">5 kap. 10, 12 eller 15 � ellagen, </p> <p style="position:absolute;top:268px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. vilka uppgifter som ska l�mnas i en ans�kan om periodisering enligt</p> <p style="position:absolute;top:285px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">5 kap. 17 � ellagen, </p> <p style="position:absolute;top:303px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. utformningen av ett f�rslag till f�rdelning av en int�ktsram och vilka</p> <p style="position:absolute;top:320px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft44">uppgifter som ska l�mnas in tillsammans med f�rslaget enligt 5 kap. 26 � el-<br/>lagen, och </p> <p style="position:absolute;top:355px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">5. skyldigheten f�r en n�tkoncessionshavare att l�mna uppgifter enligt</p> <p style="position:absolute;top:373px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">5 kap. 28 � ellagen.</p> <p style="position:absolute;top:409px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft44">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2014.<br/>2. Best�mmelserna i 1012 �� till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om en till-</p> <p style="position:absolute;top:443px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">synsperiod som b�rjar den 1 januari 2016 eller senare.</p> <p style="position:absolute;top:461px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">3. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2010:304) om fastst�llande</p> <p style="position:absolute;top:478px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">av int�ktsram enligt ellagen (1997:857).</p> <p style="position:absolute;top:496px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft40">4. F�r en int�ktsram som har fastst�llts f�re ikrafttr�dandet g�ller fortfa-</p> <p style="position:absolute;top:513px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">rande 6 och 8 �� i den upph�vda f�rordningen.</p> <p style="position:absolute;top:548px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:582px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft40">ANNA-KARIN HATT</p> <p style="position:absolute;top:600px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft44">Magnus Corell<br/>(N�ringsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om int�ktsram f�r eln�tsf�retag;

utf�rdad den 4 september 2014.

Regeringen f�reskriver f�ljande.

Inledande best�mmelser

1 �

Denna f�rordning inneh�ller f�reskrifter i anslutning till ellagen

(1997:857) om n�tkoncessionshavares int�kter fr�n n�tverksamheten.

F�rordningen �r meddelad med st�d av
 5 kap. 7 och 7 a �� ellagen i fr�ga om 17 �,
 5 kap. 8 � ellagen i fr�ga om 4, 13 och 14 ��,
 5 kap. 9 � ellagen i fr�ga om 512 ��,
 8 kap. 11 � regeringsformen i fr�ga om 16 och 18 ��,
 8 kap. 7 � regeringsformen i fr�ga om �vriga best�mmelser.

2 �

Termer och uttryck som anv�nds i denna f�rordning har samma bety-

delse som i ellagen (1997:857).

3 �

Med anl�ggningstillg�ng avses i denna f�rordning

1. en anl�ggning f�r �verf�ring av el,
2. en anl�ggning f�r m�tning av �verf�rd el,
3. ett system som anv�nds f�r drift eller �vervakning av en anl�ggning f�r

�verf�ring av el, eller

4. ett system som anv�nds f�r ber�kning eller rapportering vid m�tning av

�verf�rd el.

Sk�liga kostnader

4 �

Energimarknadsinspektionen f�r meddela f�reskrifter om vilka kostna-

der som n�tkoncessionshavaren kan p�verka och vilket index som ska anv�n-
das n�r kostnaderna r�knas om med h�nsyn till f�r�ndringar i prisl�get.

Ber�kning av en rimlig avkastning

Tillg�ngar som ing�r i kapitalbasen

5 �

Om en anl�ggningstillg�ng b�rjar anv�ndas av n�tkoncessionshavaren

under tillsynsperioden, ska tillg�ngen ing� i kapitalbasen fr�n det halv�rs-
skifte som f�ljer p� den tidpunkt d� tillg�ngen b�rjar anv�ndas.

SFS 2014:1064

Utkom fr�n trycket
den 16 september 2014

background image

2

SFS 2014:1064

N�r en anl�ggningstillg�ng inte l�ngre anv�nds, ska tillg�ngen inte ing� i

kapitalbasen fr�n det halv�rsskifte som infaller n�rmast efter den tidpunkt d�
tillg�ngen slutat anv�ndas.

V�rdering av anl�ggningstillg�ngar

Nuanskaffningsv�rde

6 �

En anl�ggningstillg�ng som ing�r i kapitalbasen ska �s�ttas ett nuan-

skaffningsv�rde som motsvarar ett normv�rde f�r en anl�ggningstillg�ng som
�r i huvudsak likadan som den tillg�ng som ing�r i kapitalbasen.

Ett normv�rde enligt f�rsta stycket ska ber�knas med utg�ngspunkt i den

investeringsutgift en n�tkoncessionshavare skulle ha f�r att f�rv�rva eller till-
verka en anl�ggningstillg�ng under tillsynsperioden p� ett kostnadseffektivt
s�tt, med tillb�rlig h�nsyn till s�dana f�ruts�ttningar som n�tkoncessionsha-
varen inte sj�lv kan p�verka.

7 �

Om det finns s�rskilda sk�l, f�r nuanskaffningsv�rdet i st�llet ber�knas

med grund i utgiften f�r att f�rv�rva eller tillverka anl�ggningstillg�ngen n�r
den ursprungligen togs i bruk i n�tverksamhet, med h�nsyn tagen till f�r�nd-
ringen i prisl�get fr�n den anskaffningstidpunkten.

8 �

Om det saknas f�ruts�ttningar att ber�kna ett nuanskaffningsv�rde en-

ligt 6 eller 7 �, ska nuanskaffningsv�rdet ber�knas utifr�n anl�ggningstill-
g�ngens bokf�rda v�rde. Om anl�ggningstillg�ngen inte har n�got bokf�rt
v�rde eller om det finns synnerliga sk�l, f�r nuanskaffningsv�rdet i st�llet be-
st�mmas till vad som �r sk�ligt med h�nsyn till tillg�ngens beskaffenhet.

F�r�ndring i prisl�get

9 �

Vid ber�kningen av kapitalbasen ska f�r�ndringen i prisl�get anses

svara mot faktorprisindex f�r byggnader.

Kapitalf�rslitning

10 �

Vid ber�kning av en rimlig avkastning ska den del av kapitalkostnaden

som motsvarar kapitalf�rslitning ber�knas som en fast andel av nuanskaff-
ningsv�rdet.

Den fasta andelen ska ber�knas utifr�n anl�ggningstillg�ngens ekonomiska

livsl�ngd. F�r en anl�ggningstillg�ng vars ekonomiska livsl�ngd har g�tt till
�nda ska andelen ber�knas utifr�n tillg�ngens �lder. Den ekonomiska livs-
l�ngden ska anses vara fyrtio �r f�r en anl�ggning f�r �verf�ring av el och tio
�r f�r �vriga anl�ggningstillg�ngar.

Energimarknadsinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om ber�k-

ning av kapitalf�rslitning enligt f�rsta och andra styckena.

11 �

Kapitalf�rslitning ska inte ber�knas f�r en anl�ggning f�r �verf�ring

av el, om anl�ggningen �r �ldre �n femtio �r, eller f�r en annan anl�ggnings-
tillg�ng, om tillg�ngen �r �ldre �n tolv �r.

background image

3

SFS 2014:1064

12 �

En anl�ggning f�r �verf�ring av el ska vid ber�kningen av int�ktsra-

men anses vara 38 �r gammal vid utg�ngen av �r 2015 om

1. anl�ggningstillg�ngen d� �r �ldre �n 38 �r, eller
2. �ldersuppgift saknas.
Energimarknadsinspektionen f�r meddela f�reskrifter om hur investeringar

som g�ller befintliga anl�ggningar ska beaktas vid �ldersbest�mningen och
ytterligare f�reskrifter om hur anl�ggningstillg�ngarnas �lder ska best�mmas.

Anl�ggningar som finansierats genom statligt st�d

13 �

Om en anl�ggningstillg�ng har finansierats genom ett l�n fr�n staten

enligt ett s�dant avtal som avses i 4 kap. 9 b � ellagen (1997:857), ska n�tkon-
cessionshavarens kostnader vid ber�kningen av int�ktsramen anses ha mins-
kat med ett belopp som ber�knas med utg�ngspunkt i l�net.

Avdrag ska inte g�ras f�r en anl�ggningstillg�ng vars ekonomiska livs-

l�ngd har g�tt till �nda.

14 �

Avdraget enligt 13 � f�rsta stycket ska f�r ett �r ber�knas som en fast

andel av l�nets belopp, till den del avbetalning inte har skett, med beaktande
av f�r�ndringar i prisl�get. Den fasta andelen ska ber�knas utifr�n anl�gg-
ningstillg�ngens ekonomiska livsl�ngd enligt 10 � andra stycket.

Om staten har skrivit av sin fordran helt eller delvis, ska ut�ver avdraget

enligt f�rsta stycket ett avdrag g�ras som svarar mot inbesparade kostnader
f�r l�nat kapital. Avdraget ska, med beaktande av f�r�ndringar i prisl�get, be-
r�knas p� produkten av det belopp som har skrivits av och den andel av an-
l�ggningstillg�ngens ekonomiska livsl�ngd som �terst�r. De inbesparade
kostnaderna ska ber�knas enligt samma grunder som den rimliga avkast-
ningen enligt 5 kap. 6 � ellagen (1997:857).

Dokumentation av tillg�ngar

15 �

N�tkoncessionshavaren ska l�pande dokumentera uppgifter om de an-

l�ggningstillg�ngar som ing�r i kapitalbasen.

Av dokumentationen ska det framg�
1. vilka anl�ggningstillg�ngar som ing�r i kapitalbasen,
2. var en anl�ggningstillg�ng �r bel�gen,
3. n�r investeringar och utrangeringar avses genomf�ras eller har genom-

f�rts under tillsynsperioden,

4. vilken metod n�tkoncessionshavaren har anv�nt f�r att ber�kna en till-

g�ngs nuanskaffningsv�rde,

5. om n�tkoncessionshavaren �ger tillg�ngen eller har skaffat sig r�dighet

�ver tillg�ngen p� annat s�tt, och

6. om tillg�ngen utg�r reservmateriel i n�tverksamheten.

16 �

Energimarknadsinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om do-

kumentation enligt 15 �.

background image

4

SFS 2014:1064

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

�vriga best�mmelser

17 �

Energimarknadsinspektionen f�r meddela f�reskrifter om

1. vad som avses med kvaliteten i n�tkoncessionshavarens s�tt att bedriva

n�tverksamheten enligt 5 kap. 7 � ellagen (1997:857), och

2. vad som avses med ett effektivt utnyttjande av eln�tet enligt 5 kap. 7 a �

ellagen.

18 �

Energimarknadsinspektionen f�r meddela n�rmare f�reskrifter om

1. skyldigheten f�r en n�tkoncessionshavare att l�mna in ett f�rslag till in-

t�ktsram och att l�mna uppgifter enligt 5 kap. 2 � ellagen (1997:857),

2. vilka uppgifter som ska l�mnas i en ans�kan om ompr�vning enligt

5 kap. 10, 12 eller 15 � ellagen,

3. vilka uppgifter som ska l�mnas i en ans�kan om periodisering enligt

5 kap. 17 � ellagen,

4. utformningen av ett f�rslag till f�rdelning av en int�ktsram och vilka

uppgifter som ska l�mnas in tillsammans med f�rslaget enligt 5 kap. 26 � el-
lagen, och

5. skyldigheten f�r en n�tkoncessionshavare att l�mna uppgifter enligt

5 kap. 28 � ellagen.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 november 2014.
2. Best�mmelserna i 1012 �� till�mpas f�rsta g�ngen i fr�ga om en till-

synsperiod som b�rjar den 1 januari 2016 eller senare.

3. Genom f�rordningen upph�vs f�rordningen (2010:304) om fastst�llande

av int�ktsram enligt ellagen (1997:857).

4. F�r en int�ktsram som har fastst�llts f�re ikrafttr�dandet g�ller fortfa-

rande 6 och 8 �� i den upph�vda f�rordningen.

P� regeringens v�gnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

;