SFS 2014:1065 Förordning om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i vissa fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

141065.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1981:366) om rätt att i
vissa fall begära upplysningar om innehållet i
utländsk rätt;

utfärdad den 4 september 2014.

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (1981:366) om rätt att i vissa

fall begära upplysningar om innehållet i utländsk rätt

1 ska upphöra att gälla

vid utgången av september 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Per Lennerbrant
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av 9 § 2000:717.

SFS 2014:1065

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014