SFS 2014:1068 Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

141068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utlännings- och medborgarskapslagstiftningen;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2001:720) om behandling av

personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstift-
ningen ska ha följande lydelse.

4 §

1

I den mån det är nödvändigt för det ändamål för vilket behandlingen ut-

förs, får följande personuppgifter behandlas i ett verksamhetsregister:

Identitetsuppgifter

1. namn, person- eller samordningsnummer, födelsetid, kön, vårdnadsha-

vare, civilstånd och andra identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om nuvarande och tidigare medborgarskap,
3. uppgifter om tidigare adress och boende i utlandet,
4. uppgifter om adress och boende i Sverige,
5. uppgifter om resedokument och identitetshandlingar,

Uppgifter som behövs för handläggning av ärenden

6. uppgifter som rör utlänningens resa och ankomst till Sverige,
7. uppgifter om språk, religion, politisk åskådning, etnisk tillhörighet, häl-

sotillstånd och sexuell läggning om uppgifterna är oundgängligen nödvändiga
för de ändamål som sägs i 3 § 1 och 2,

8. administrativa uppgifter som behövs för handläggningen av ärenden en-

ligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen,

9. namn- och adressuppgifter för god man,
10. namn- och adressuppgifter för ombud,
11. uppgifter om namn, adress, personnummer, kön och speciell kompetens

för biträden,

12. uppgifter om namn, adress, personnummer, kön, språkkunskaper och

speciell kompetens för tolkar och språkanalytiker,

13. uppgifter om namn, adress, personnummer, språkkunskaper och speci-

ell kompetens för översättare,

1 Senaste lydelse 2009:1557.

SFS 2014:1068

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

2

SFS 2014:1068

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

14. uppgifter om anhöriga och kontakt- eller referenspersoner i Sverige

samt om deras relation till utlänningen om uppgifterna är nödvändiga för be-
dömningen av rätten att vistas i Sverige,

Uppgifter som behövs för mottagandet av asylsökande m.fl.

15. uppgifter om inskrivning vid boendeenhet,
16. uppgifter om utbildning, yrke och anställning,

Uppgifter som behövs för förvar och andra tvångsåtgärder enligt
utlänningslagen (2005:716)

17. uppgifter om inskrivning vid förvarsenhet,
18. uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om upp-

gifterna är oundgängligen nödvändiga för förvarstagandet,

Uppgifter som behövs för verkställighet enligt 12 kap. utlänningslagen

19. uppgifter om utresan,
20. uppgifter om hälsotillstånd och andra personliga förhållanden om upp-

gifterna är oundgängligen nödvändiga för verkställigheten,

Uppgifter om beslut

21. beslut i frågor om uppehålls- och arbetstillstånd, återreseförbud eller

visering,

22. beslut om resedokument eller statusförklaring enligt 4 kap. utlän-

ningslagen,

23. beslut om tvångsåtgärder enligt utlänningslagen,
24. beslut enligt lagstiftning om mottagande av asylsökande m.fl.,
25. beslut som rör ersättning för och bosättning av utlänningar,
26. beslut som rör verkställighet enligt 12 kap. utlänningslagen,
27. beslut om förvärv, förlust eller bibehållande av svenskt medborgar-

skap,

28. uppgifter om delgivning och expediering av beslut.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)