SFS 2014:1068 Förordning om ändring i förordningen (2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen

141068.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:14px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft11{font-size:27px;font-family:HGBKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:19px;font-family:HGBKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:14px;font-family:HGBKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:8px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:HGBKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:7px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:12px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;line-height:19px;font-family:HGBKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:12px;line-height:15px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:14px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:15px;font-family:HGBKJG+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:8px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:14px;font-family:HGBKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft24{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGBKJF+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft25{font-size:14px;line-height:17px;font-family:HGBKJH+TimesNewRomanPS;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:646px;white-space:nowrap" class="ft10">1</p> <p style="position:absolute;top:80px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling</b></p> <p style="position:absolute;top:189px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>F�rordning<br/>om �ndring i f�rordningen (2001:720) om <br/>behandling av personuppgifter i verksamhet enligt <br/>utl�nnings- och medborgarskapslagstiftningen;</b></p> <p style="position:absolute;top:284px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">utf�rdad den 28 augusti 2014.</p> <p style="position:absolute;top:319px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2001:720) om behandling av</p> <p style="position:absolute;top:336px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">personuppgifter i verksamhet enligt utl�nnings- och medborgarskapslagstift-<br/>ningen ska ha f�ljande lydelse.</p> <p style="position:absolute;top:389px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>4 �</b></p> <p style="position:absolute;top:387px;left:94px;white-space:nowrap" class="ft14">1</p> <p style="position:absolute;top:388px;left:113px;white-space:nowrap" class="ft10">I den m�n det �r n�dv�ndigt f�r det �ndam�l f�r vilket behandlingen ut-</p> <p style="position:absolute;top:406px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�rs, f�r f�ljande personuppgifter behandlas i ett verksamhetsregister: </p> <p style="position:absolute;top:449px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Identitetsuppgifter </i></p> <p style="position:absolute;top:475px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">1. namn, person- eller samordningsnummer, f�delsetid, k�n, v�rdnadsha-</p> <p style="position:absolute;top:493px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">vare, civilst�nd och andra identifieringsuppgifter, </p> <p style="position:absolute;top:510px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">2. uppgifter om nuvarande och tidigare medborgarskap, <br/>3. uppgifter om tidigare adress och boende i utlandet, <br/>4. uppgifter om adress och boende i Sverige, <br/>5. uppgifter om resedokument och identitetshandlingar, </p> <p style="position:absolute;top:606px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft15"><i>Uppgifter som beh�vs f�r handl�ggning av �renden </i></p> <p style="position:absolute;top:632px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">6. uppgifter som r�r utl�nningens resa och ankomst till Sverige, <br/>7. uppgifter om spr�k, religion, politisk �sk�dning, etnisk tillh�righet, h�l-</p> <p style="position:absolute;top:667px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft19">sotillst�nd och sexuell l�ggning om uppgifterna �r oundg�ngligen n�dv�ndiga<br/>f�r de �ndam�l som s�gs i 3 � 1 och 2, </p> <p style="position:absolute;top:702px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">8. administrativa uppgifter som beh�vs f�r handl�ggningen av �renden en-</p> <p style="position:absolute;top:719px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ligt utl�nnings- och medborgarskapslagstiftningen, </p> <p style="position:absolute;top:736px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft19">9. namn- och adressuppgifter f�r god man, <br/>10. namn- och adressuppgifter f�r ombud,<br/>11. uppgifter om namn, adress, personnummer, k�n och speciell kompetens</p> <p style="position:absolute;top:789px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">f�r bitr�den,</p> <p style="position:absolute;top:806px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">12. uppgifter om namn, adress, personnummer, k�n, spr�kkunskaper och</p> <p style="position:absolute;top:823px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">speciell kompetens f�r tolkar och spr�kanalytiker, </p> <p style="position:absolute;top:841px;left:91px;white-space:nowrap" class="ft10">13. uppgifter om namn, adress, personnummer, spr�kkunskaper och speci-</p> <p style="position:absolute;top:858px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft10">ell kompetens f�r �vers�ttare, </p> <p style="position:absolute;top:923px;left:77px;white-space:nowrap" class="ft16">1 Senaste lydelse 2009:1557.</p> <p style="position:absolute;top:175px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>SFS 2014:1068</b></p> <p style="position:absolute;top:202px;left:536px;white-space:nowrap" class="ft110">Utkom fr�n trycket<br/>den 16 september 2014</p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:701px;height:1028px;"> <img width="701" height="1028" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:924px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft20">2</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:46px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS 2014:1068</b></p> <p style="position:absolute;top:946px;left:527px;white-space:nowrap" class="ft22">Norstedts Juridik AB/Fritzes</p> <p style="position:absolute;top:956px;left:532px;white-space:nowrap" class="ft22">Elanders Sverige AB, 2014</p> <p style="position:absolute;top:51px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">14. uppgifter om anh�riga och kontakt- eller referenspersoner i Sverige</p> <p style="position:absolute;top:68px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft24">samt om deras relation till utl�nningen om uppgifterna �r n�dv�ndiga f�r be-<br/>d�mningen av r�tten att vistas i Sverige, </p> <p style="position:absolute;top:129px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Uppgifter som beh�vs f�r mottagandet av asyls�kande m.fl. </i></p> <p style="position:absolute;top:155px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">15. uppgifter om inskrivning vid boendeenhet, <br/>16. uppgifter om utbildning, yrke och anst�llning, </p> <p style="position:absolute;top:216px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft25"><i>Uppgifter som beh�vs f�r f�rvar och andra tv�ngs�tg�rder enligt <br/>utl�nningslagen (2005:716) </i></p> <p style="position:absolute;top:259px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">17. uppgifter om inskrivning vid f�rvarsenhet, <br/>18. uppgifter om h�lsotillst�nd och andra personliga f�rh�llanden om upp-</p> <p style="position:absolute;top:294px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">gifterna �r oundg�ngligen n�dv�ndiga f�r f�rvarstagandet, </p> <p style="position:absolute;top:338px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Uppgifter som beh�vs f�r verkst�llighet enligt 12 kap. utl�nningslagen </i></p> <p style="position:absolute;top:364px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">19. uppgifter om utresan, <br/>20. uppgifter om h�lsotillst�nd och andra personliga f�rh�llanden om upp-</p> <p style="position:absolute;top:399px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">gifterna �r oundg�ngligen n�dv�ndiga f�r verkst�lligheten, </p> <p style="position:absolute;top:442px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft23"><i>Uppgifter om beslut </i></p> <p style="position:absolute;top:468px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">21. beslut i fr�gor om uppeh�lls- och arbetstillst�nd, �terresef�rbud eller</p> <p style="position:absolute;top:486px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">visering, </p> <p style="position:absolute;top:503px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">22. beslut om resedokument eller statusf�rklaring enligt 4 kap. utl�n-</p> <p style="position:absolute;top:520px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">ningslagen, </p> <p style="position:absolute;top:538px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft24">23. beslut om tv�ngs�tg�rder enligt utl�nningslagen, <br/>24. beslut enligt lagstiftning om mottagande av asyls�kande m.fl., <br/>25. beslut som r�r ers�ttning f�r och bos�ttning av utl�nningar, <br/>26. beslut som r�r verkst�llighet enligt 12 kap. utl�nningslagen, <br/>27. beslut om f�rv�rv, f�rlust eller bibeh�llande av svenskt medborgar-</p> <p style="position:absolute;top:625px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">skap, </p> <p style="position:absolute;top:642px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">28. uppgifter om delgivning och expediering av beslut. </p> <p style="position:absolute;top:678px;left:196px;white-space:nowrap" class="ft20">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 oktober 2014.</p> <p style="position:absolute;top:713px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar</p> <p style="position:absolute;top:748px;left:181px;white-space:nowrap" class="ft20">TOBIAS BILLSTR�M</p> <p style="position:absolute;top:765px;left:412px;white-space:nowrap" class="ft24">Alexandra Wilton Wahren<br/>(Justitiedepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning
om �ndring i f�rordningen (2001:720) om
behandling av personuppgifter i verksamhet enligt
utl�nnings- och medborgarskapslagstiftningen;

utf�rdad den 28 augusti 2014.

Regeringen f�reskriver att 4 � f�rordningen (2001:720) om behandling av

personuppgifter i verksamhet enligt utl�nnings- och medborgarskapslagstift-
ningen ska ha f�ljande lydelse.

4 �

1

I den m�n det �r n�dv�ndigt f�r det �ndam�l f�r vilket behandlingen ut-

f�rs, f�r f�ljande personuppgifter behandlas i ett verksamhetsregister:

Identitetsuppgifter

1. namn, person- eller samordningsnummer, f�delsetid, k�n, v�rdnadsha-

vare, civilst�nd och andra identifieringsuppgifter,

2. uppgifter om nuvarande och tidigare medborgarskap,
3. uppgifter om tidigare adress och boende i utlandet,
4. uppgifter om adress och boende i Sverige,
5. uppgifter om resedokument och identitetshandlingar,

Uppgifter som beh�vs f�r handl�ggning av �renden

6. uppgifter som r�r utl�nningens resa och ankomst till Sverige,
7. uppgifter om spr�k, religion, politisk �sk�dning, etnisk tillh�righet, h�l-

sotillst�nd och sexuell l�ggning om uppgifterna �r oundg�ngligen n�dv�ndiga
f�r de �ndam�l som s�gs i 3 � 1 och 2,

8. administrativa uppgifter som beh�vs f�r handl�ggningen av �renden en-

ligt utl�nnings- och medborgarskapslagstiftningen,

9. namn- och adressuppgifter f�r god man,
10. namn- och adressuppgifter f�r ombud,
11. uppgifter om namn, adress, personnummer, k�n och speciell kompetens

f�r bitr�den,

12. uppgifter om namn, adress, personnummer, k�n, spr�kkunskaper och

speciell kompetens f�r tolkar och spr�kanalytiker,

13. uppgifter om namn, adress, personnummer, spr�kkunskaper och speci-

ell kompetens f�r �vers�ttare,

1 Senaste lydelse 2009:1557.

SFS 2014:1068

Utkom fr�n trycket
den 16 september 2014

background image

2

SFS 2014:1068

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

14. uppgifter om anh�riga och kontakt- eller referenspersoner i Sverige

samt om deras relation till utl�nningen om uppgifterna �r n�dv�ndiga f�r be-
d�mningen av r�tten att vistas i Sverige,

Uppgifter som beh�vs f�r mottagandet av asyls�kande m.fl.

15. uppgifter om inskrivning vid boendeenhet,
16. uppgifter om utbildning, yrke och anst�llning,

Uppgifter som beh�vs f�r f�rvar och andra tv�ngs�tg�rder enligt
utl�nningslagen (2005:716)

17. uppgifter om inskrivning vid f�rvarsenhet,
18. uppgifter om h�lsotillst�nd och andra personliga f�rh�llanden om upp-

gifterna �r oundg�ngligen n�dv�ndiga f�r f�rvarstagandet,

Uppgifter som beh�vs f�r verkst�llighet enligt 12 kap. utl�nningslagen

19. uppgifter om utresan,
20. uppgifter om h�lsotillst�nd och andra personliga f�rh�llanden om upp-

gifterna �r oundg�ngligen n�dv�ndiga f�r verkst�lligheten,

Uppgifter om beslut

21. beslut i fr�gor om uppeh�lls- och arbetstillst�nd, �terresef�rbud eller

visering,

22. beslut om resedokument eller statusf�rklaring enligt 4 kap. utl�n-

ningslagen,

23. beslut om tv�ngs�tg�rder enligt utl�nningslagen,
24. beslut enligt lagstiftning om mottagande av asyls�kande m.fl.,
25. beslut som r�r ers�ttning f�r och bos�ttning av utl�nningar,
26. beslut som r�r verkst�llighet enligt 12 kap. utl�nningslagen,
27. beslut om f�rv�rv, f�rlust eller bibeh�llande av svenskt medborgar-

skap,

28. uppgifter om delgivning och expediering av beslut.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 oktober 2014.

P� regeringens v�gnar

TOBIAS BILLSTR�M

Alexandra Wilton Wahren
(Justitiedepartementet)

;