SFS 2014:1069 Förordning om ändring i förordningen (2007:1206) med instruktion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

141069.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1206) med
instruktion för Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket;

utfärdad den 4 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:1206) med instruk-

tion för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

dels att nuvarande 1 § ska betecknas 1 a §,
dels att den nya 1 a § samt 2, 4, 5, 6 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 1 §, av följande lydelse.

1 §

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket ska genom sin verksamhet

medverka till en ändamålsenlig och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning
och tandvård, en god tillgänglighet till läkemedel i samhället och en väl fun-
gerande apoteksmarknad. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de etiska
principerna för prioriteringar i vården.

1 a §

1

Myndigheten ansvarar för

– beslut om subventionering och prisreglering av varor som ingår i läke-

medelsförmånerna,

– frågor om öppenvårdsapotekens handelsmarginal och utbyte av läke-

medel,

– tillsyn över efterlevnaden av lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner

m.m. och av föreskrifter och villkor som har meddelats i anslutning till lagen,
samt

– beslut om utformningen av det statliga tandvårdsstödet i fråga om ersätt-

ningsberättigande åtgärder, referenspriser samt beloppsgränser och ersätt-
ningsgrader inom skyddet mot höga kostnader.

2 §

2

Myndigheten ska

– följa och analysera utvecklingen på läkemedels-, apoteks- och tandvårds-

områdena,

– följa och analysera utvecklingen i andra länder och ta till vara erfarenhe-

ter därifrån,

– jämföra prisnivån i Sverige med prisnivån i andra länder för relevanta

produkter på läkemedelsområdet,

– följa prisutvecklingen på läkemedelsområdet i ett internationellt perspek-

tiv,

1 Senaste lydelse av tidigare 1 § 2009:638.

2 Senaste lydelse 2010:1384.

SFS 2014:1069

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

2

SFS 2014:1069

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

– följa upp och utvärdera sina beslut och de föreskrifter som myndigheten

beslutar,

– informera berörda om sin verksamhet och om sina beslut om subven-

tionering och prisreglering för varor som ingår i läkemedelsförmånerna, samt

– informera berörda om sin verksamhet inom tandvårdsområdet och om

sina beslut enligt 5 a §.

4 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst nio le-

damöter.

5 §

3

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Nämn-

den för läkemedelsförmåner. Nämnden beslutar

– om allmänna riktlinjer för subvention och prissättning,
– om subventionering och prisreglering av nya originalläkemedel, nya för-

brukningsartiklar och nya beredningsformer av redan tidigare subventione-
rade läkemedel,

– på eget initiativ eller efter ansökan om ändrade villkor för att ett visst

läkemedel eller en viss vara ska ingå i läkemedelsförmånerna,

– på eget initiativ att ett visst läkemedel eller en viss vara inte längre ska

ingå i läkemedelsförmånerna,

– om föreskrifter enligt bemyndigandet i 5 § förordningen (2002:687) om

läkemedelsförmåner m.m. samt om allmänna råd om receptfria läkemedel,

– om verkställighetsföreskrifter enligt bemyndigandet i 21 § förordningen

om läkemedelsförmåner m.m. i sådana frågor som nämnden beslutar om,

– om allmänna råd i sådana frågor som nämnden beslutar om, samt
– i andra frågor som myndighetschefen förelägger nämnden.
Nämnden består av en ordförande och sex ledamöter. För ordföranden ska

en vice ordförande utses.

6 §

4

Myndighetschefen beslutar om föreskrifter och allmänna råd som inte

enligt 5 eller 5 a § ska beslutas av något av de särskilda beslutsorganen.

Myndighetschefen avgör dessutom övriga ärenden som inte ska avgöras av

beslutsorganen eller av personalansvarsnämnden.

9 §

Om ett ärende är så brådskande att nämnden inte hinner sammanträda

för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ord-
föranden och minst så många ledamöter som behövs för beslutförhet. Om
detta förfarande inte kan tillämpas, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett
sådant beslut ska anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

Förfarandet i första stycket får även användas för att avgöra ärenden av

enkel beskaffenhet.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

3 Senaste lydelse 2010:194.

4 Senaste lydelse 2013:1038.