SFS 2014:1070 Förordning om ändring i förordningen (2011:686) om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen

141070.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:686) om
kompletterande pedagogisk utbildning som leder
till ämneslärarexamen;

utfärdad den 4 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2011:686) om kompletterande

pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen ska ha följande
lydelse.

2 §

Utbildningen ska avse utbildningsvetenskaplig kärna och verksamhets-

förlagd utbildning, förlagd inom relevant verksamhet och ämne.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Den som före den 1 januari 2015 har påbörjat en utbildning enligt de

äldre bestämmelserna och den som dessförinnan har antagits till en sådan
utbildning men fått anstånd till tid därefter med att påbörja utbildningen har
rätt att slutföra utbildningen enligt de äldre bestämmelserna.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:1070

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014