SFS 2014:1071 Förordning om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den lokala demokratin

141071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för att stärka ungas inflytande i den
lokala demokratin;

utfärdad den 4 september 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag under 2014

och 2015 för verksamheter som syftar till att stärka ungas inflytande i den lo-
kala demokratin.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag får lämnas till kommuner och landsting för verksamheter

där det utvecklas innovativa strategier, system och metoder för att långsiktigt
stärka ungas inflytande i den lokala demokratin.

Ansökan och beslut om statsbidrag

3 §

Ansökan om statsbidrag ges in till Myndigheten för ungdoms- och civil-

samhällesfrågor, som prövar frågor om och betalar ut bidraget.

4 §

Av ett beslut om statsbidrag ska det framgå för vilken verksamhet bidra-

get beviljas.

Ett beslut att bevilja bidrag får förenas med villkor. Villkoren ska framgå

av beslutet.

Vid fördelning av statsbidrag ska myndigheten beakta att olika typer av

verksamheter och verksamheter i olika delar av landet bör främjas.

Redovisning

5 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning ska redovisa

för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor hur medlen har an-
vänts. Redovisningen ska innehålla en redogörelse för den verksamhet som
medlen har använts till och de resultat som har uppnåtts.

SFS 2014:1071

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

2

SFS 2014:1071

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

�&terbetalning och återkrav

6 §

Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna förordning är återbetal-

ningsskyldig, om

1. bidraget har lämnats på felaktig grund eller med för högt belopp,
2. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har använts för det

ändamål det har beviljats för,

3. mottagaren inte lämnar en sådan redovisning som avses i 5 §, eller
4. mottagaren inte har följt villkor som framgår av beslutet om bidrag.

7 §

Om någon är återbetalningsskyldig enligt 6 §, ska Myndigheten för ung-

doms- och civilsamhällesfrågor besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget. Om det finns särskilda skäl för det, får Myndigheten för ung-
doms- och civilsamhällesfrågor helt eller delvis efterge ett krav på återbetal-
ning.

Bemyndigande

8 §

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor får meddela före-

skrifter om verkställigheten av denna förordning.

�verklagande

9 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Angela �st
(Utbildningsdepartementet)