SFS 2014:1072 Förordning om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

141072.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2013:1059) om kontroll
av ekologisk produktion;

utfärdad den 4 september 2014.

Regeringen föreskriver att 1 § förordningen (2013:1059) om kontroll av

ekologisk produktion ska ha följande lydelse.

1 §

De uppgifter som en behörig myndighet eller en medlemsstat har enligt

de EU-förordningar som anges i 1 § lagen (2013:363) om kontroll av ekolo-
gisk produktion ska utföras av

1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,
2. Statens jordbruksverk i fråga om
a) produktion och hantering av jordbruks- och vattenbruksprodukter som

inte är livsmedel, och

b) produktion av insatsvaror för användning i ekologisk jordbruks- och vat-

tenbruksproduktion, och

3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga om att
a) godkänna kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets förordning (EG) nr

834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av eko-
logiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och

b) utöva tillsyn över att de kontrollorgan som har godkänts uppfyller de

krav som gäller för godkännandet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska inom sina respektive ansvars-

områden enligt första stycket utöva tillsyn över att kontrollorganen uppfyller
kraven för delegeringen.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det behövs samråda

om tillämpningen av denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2014:1072

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014