SFS 2014:1076 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927)

141076.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i avfallsförordningen (2011:927);

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om avfallsförordningen (2011:927)

dels att 1, 4, 25, 48, 59 och 78 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fjorton nya paragrafer, 6 a, 6 b, 24 a–24 d, 54 a,

59 a, 70 a–70 d, 76 a och 76 b §§, och närmast före 24 a, 24 c, 59 a och
70 a §§ nya rubriker av följande lydelse.

1 §

2

Denna förordning innehåller bestämmelser om avfall och avfallets han-

tering. För vissa avfallsslag och viss avfallshantering finns ytterligare bestäm-
melser i andra förordningar eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av
andra förordningar.

Denna förordning är meddelad med stöd av
– 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 24 a–26, 30–32, 35, 45,

46, 48, 49, 54–62, 65, 74–76, 79 och 82 §§,

– 15 kap. 10 § miljöbalken i fråga om 23 §,
– 15 kap. 11 § miljöbalken i fråga om 77 §,
– 15 kap. 16 § miljöbalken i fråga om 74 och 76 §§,
– 15 kap. 22 § miljöbalken i fråga om 27 och 28 §§,
– 15 kap. 25 § miljöbalken i fråga om 36–44 och 53 §§,
– 15 kap. 26 § miljöbalken i fråga om 24 §,
– 15 kap. 27 § miljöbalken i fråga om 46–49 §§,
– 15 kap. 28 § miljöbalken i fråga om 11 a, 12, 13, 36–43, 70 a–71, 77, 80

och 83 §§,

– 15 kap. 29 § miljöbalken i fråga om 72 §,
– 15 kap. 33 § miljöbalken i fråga om 63 §,
– 8 kap. 11 § regeringsformen i fråga om 29, 64, 70 och 73 §§, och
– 8 kap. 7 § regeringsformen i fråga om övriga bestämmelser.

4 §

I denna förordning avses med

återanvändning: en åtgärd som innebär att en produkt eller komponent som

inte är avfall används igen för att fylla samma funktion som den ursprungli-
gen var avsedd för,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE), i den ur-
sprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2011:1009.

SFS 2014:1076

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

2

SFS 2014:1076

insamling: hämtning eller mottagning av avfall samt sortering, lagring eller

annan hantering av det hämtade eller mottagna avfallet innan det transporte-
ras vidare till behandling,

förberedelse för återanvändning: en avfallshantering som genom kontroll,

rengöring eller reparation gör att produkter eller komponenter som blivit av-
fall kan återanvändas,

återvinning: en avfallshantering som beskrivs i bilaga 2 eller som på annat

sätt innebär att avfallet kommer till nytta som ersättning för annat material
eller förbereds för att komma till sådan nytta eller en avfallshantering som
innebär förberedelse för återanvändning,

materialåtervinning: återvinning genom att upparbeta avfallsmaterial till

nya produkter, material eller ämnen som inte ska användas som bränsle eller
fyllnadsmaterial, och

bortskaffande: en avfallshantering som beskrivs i bilaga 3 eller som på an-

nat sätt innebär att innehavaren gör sig av med avfallet utan att det återvinns
eller att det lämnas till någon som samlar in eller transporterar bort det.

6 a §

Med förpackning och förpackningsavfall avses i denna förordning

detsamma som i förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpack-
ningar.

6 b §

Med tidning och returpapper avses i denna förordning detsamma som

i förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper.

Förpackningsavfall

24 a §

Den som har förpackningsavfall som inte är hushållsavfall ska sor-

tera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfallet
till

1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 38 § förordningen

(2014:1073) om producentansvar för förpackningar, eller

2. någon som enligt 57 § förordningen om producentansvar för förpack-

ningar samlar in utsorterat förpackningsavfall.

24 b §

Den som har använt en förpackning som blivit hushållsavfall ska

sortera ut förpackningsavfallet från annat avfall och lämna förpackningsavfal-
let till ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 38 § förordningen
(2014:1073) om producentansvar för förpackningar eller till ett insamlings-
system som kommunen tillhandahåller för utsorterat förpackningsavfall.

Den som enligt 24 a § 2 lämnar förpackningsavfall till någon som samlar in

utsorterat förpackningsavfall får lämna allt sitt förpackningsavfall till insam-
laren, även det förpackningsavfall som är hushållsavfall.

Returpapper

24 c §

Den som har returpapper som inte är hushållsavfall ska sortera ut re-

turpapperet från annat avfall och lämna returpapperet till

1. ett insamlingssystem som har tillstånd enligt 12 § förordningen

(2014:1074) om producentansvar för returpapper, eller

2. någon som enligt 30 § förordningen om producentansvar för returpapper

samlar in utsorterat returpapper.

background image

3

SFS 2014:1076

24 d §

Den som har använt en tidning som blivit hushållsavfall ska sortera

ut returpapperet från annat avfall och lämna returpapperet till ett insamlings-
system som har tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om producent-
ansvar för returpapper eller till ett insamlingssystem som kommunen tillhan-
dahåller för utsorterat returpapper.

Den som enligt 24 c § 2 lämnar returpapper till någon som samlar in utsor-

terat returpapper får lämna allt sitt returpapper till insamlaren, även det retur-
papper som är hushållsavfall.

25 §

3

Den som innehar avfall som innehåller eller utgörs av elektriska eller

elektroniska produkter ska sortera ut det och hantera det skilt från annat avfall
på ett sätt som underlättar återvinning eller annan hantering som är godtagbar
från miljösynpunkt samt

1. lämna det till en producent, en kommun eller till ett sådant insamlings-

system som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elut-
rustning, om producenten, kommunen eller insamlingssystemet har en skyl-
dighet att ta emot avfallet, eller

2. om avfallet är annat elavfall än sådant konsumentelavfall som avses i

förordningen om producentansvar för elutrustning, se till att det blir behandlat
på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt.

Om ett batteri är inbyggt eller på annat sätt ingår i en annan vara och batte-

riet med lätthet kan avlägsnas från den andra varan, ska batteriet vid tillämp-
ningen av första stycket 1 avlägsnas från den andra varan.

Andra bestämmelser om skyldighet för producenter att ta hand om avfall

som utgörs av elektriska och elektroniska produkter finns i förordningen
(2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa belysningsarmatu-
rer, förordningen om producentansvar för elutrustning och förordningen
(2008:834) om producentansvar för batterier.

48 §

4

Anmälningsplikt enligt 46 eller 47 § gäller inte verksamheter som om-

fattas av

1. ett tillstånd eller en anmälan som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken,
2. ett tillstånd enligt 36 § eller en anmälan enligt 42 § eller enligt föreskrif-

ter som har meddelats med stöd av 43 § denna förordning,

3. ett tillstånd enligt 38 § förordningen (2014:1073) om producentansvar

för förpackningar,

4. ett tillstånd enligt 12 § förordningen (2014:1074) om producentansvar

för returpapper, eller

5. ett tillstånd enligt 45 § förordningen (2014:1075) om producentansvar

för elutrustning.

54 a §

Utöver det som sägs i 54 § ska den som behandlar sådant elavfall

som avses i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning
föra anteckningar om

1. den mängd elavfall som har tagits emot för behandling,
2. den mängd elavfall som har förberetts för återanvändning,
3. den mängd elavfall som har materialåtervunnits,
4. den mängd elavfall som har återvunnits på annat sätt,

3 Senaste lydelse 2013:62.

4 Senaste lydelse 2013:269.

background image

4

SFS 2014:1076

5. den mängd elavfall som har bortskaffats,
6. den mängd elavfall som har lämnats för transport till en annan behand-

lare i Sverige,

7. den mängd elavfall som har lämnats för transport till en annan behand-

lare i ett annat land inom Europeiska unionen, och

8. den mängd elavfall som har lämnats för transport till en annan behand-

lare i ett land utanför Europeiska unionen.

Mängderna ska anges i vikt och av anteckningarna ska det framgå vilka

mängder som är hänförliga till var och en av de kategorier elutrustning som
anges i 19 § förordningen om producentansvar för elutrustning.

59 §

Den som har fört anteckningar om avfall enligt 54–58 §§ ska ge till-

synsmyndigheten och tidigare avfallsinnehavare möjlighet att ta del av inne-
hållet i anteckningarna, om myndigheten eller den tidigare innehavaren begär
det.

I fråga om elavfall som avses i 54 a § ska den som har fört anteckningarna

också ge den som är skyldig att rapportera enligt 59 a § eller enligt 62 eller
63 § förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning möjlig-
het att ta del av anteckningarna, om den rapporteringsskyldige begär det.

Rapportering om behandling av avfall

59 a §

Den som tar emot elavfall som avses i förordningen (2014:1075) om

producentansvar för elutrustning för att behandla det ska, i fråga om elavfall
som vid mottagandet inte tidigare har behandlats av någon annan, senast den
31 mars varje år lämna de uppgifter som har antecknats enligt 54 och 54 a §§
till Naturvårdsverket.

Gränsöverskridande transporter av elutrustning som kan antas
vara avfall

70 a §

Om elutrustning som avses i förordningen (2014:1075) om produ-

centansvar för elutrustning är avsedd att transporteras ut från Sverige och kan
antas vara avfall med hänsyn till att den är begagnad, dess skick, hur väl den
fungerar, hur den är lastad eller förpackad eller andra omständigheter, ska ut-
rustningen anses vara avfall. Detta gäller dock inte om den som innehar ut-
rustningen visar

1. dokument som styrker att äganderätten till utrustningen har övergått eller

kommer att övergå till den som utrustningen ska transporteras till och där det
anges att utrustningen är fullt fungerande och är avsedd för återanvändning,

2. dokument som styrker att utrustningens funktion har testats och att före-

komsten av farliga ämnen i utrustningen har kontrollerats och utvärderats
varav test- och kontrollresultaten framgår,

3. att de dokument som avses i 2 på ett säkert sätt är fästa på utrustningen

eller på den förpackning som utrustningen finns i,

4. att utrustningen har ett ändamålsenligt skydd mot skador under trans-

port, lastning och lossning och i övrigt är ändamålsenligt lastad,

5. dokument som styrker att den som transporten utförs för har intygat att

utrustningen inte är avfall och har tagit på sig ansvaret för att transporten är
förenlig med gällande regelverk, och

6. alla nödvändiga transportdokument i övrigt.

background image

5

SFS 2014:1076

70 b §

Kraven på dokument för att visa att elutrustning inte är avfall enligt

70 a § 1–3 gäller inte om den som transporterar utrustningen visar att trans-
porten sker inom ramen för ett avtal mellan transportens avsändare och en
mottagare som tidigare har sålt eller på annat sätt har tillhandahållit utrust-
ningen eller är någon som agerar för dennes räkning och att

1. transporten innebär att utrustningen med stöd av en garantibestämmelse

eller bestämmelser i svensk rätt skickas tillbaka till mottagaren för reparation
eller annan åtgärd som syftar till att den ska kunna användas igen,

2. utrustningen är avsedd för yrkesmässig användning, och
a) utrustningen skickas till mottagaren för renovering eller reparation enligt

avtalet med syftet att utrustningen ska användas igen, och

b) mottagaren finns i ett land som omfattas av OECD-rådets beslut

C(2001)107/slutligt rörande revidering av beslut C(92)39/slutligt om kontroll
av gränsöverskridande transporter av avfall avsett för återvinning, eller

3. utrustningen är begagnad, trasig och avsedd för yrkesmässig användning

och

a) utrustningen skickas till mottagaren för en analys av vad som är orsaken

till att utrustningen är trasig, och

b) det endast är mottagaren som kan utföra en sådan analys.

70 c §

Dokumentationen av de tester och kontroller som avses i 70 a § 2 ska

innehålla uppgift om

1. vilken typ av elutrustning som dokumentationen avser,
2. den kategori enligt 19 § förordningen (2014:1075) om producentansvar

för elutrustning som utrustningen ingår i,

3. utrustningens identifieringsnummer, om det finns,
4. utrustningens tillverkningsår, om det är känt,
5. vilka typer av tester och kontroller som har utförts,
6. datum när kontrollerna utfördes,
7. namnet på den som har utfört testerna och kontrollerna, och
8. adressen till den som har utfört testerna och kontrollerna.

70 d §

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om vilka tester och kon-

troller som ska ligga till grund för dokumentationen enligt 70 a §.

76 a §

En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt avsnitt om för-

packningar och platser för insamling av förpackningsavfall. Planen ska även
innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall upp-
står och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Första stycket gäller inte sådana flaskor eller burkar som omfattas av för-

ordningen (2005:220) om retursystem för plastflaskor och metallburkar.

76 b §

En kommunal avfallsplan ska innehålla ett särskilt avsnitt om retur-

papper och platser för insamling av returpapper. Planen ska även innehålla åt-
gärder för att förebygga att returpapper uppstår.

78 §

Bestämmelser om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskriv-

ningar av planer och program finns i 6 kap. miljöbalken och i förordningen
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

background image

6

SFS 2014:1076

1. Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.
2. Bestämmelserna i 24 a–24 d §§ tillämpas första gången för förpack-

ningsavfall och returpapper som uppkommer efter utgången av mars 2017.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)