SFS 2014:1077 Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

141077.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13);

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 24 § miljötillsynsförordningen (2011:13)

ska ha följande lydelse.

2 kap.

24 §

1

Naturvårdsverket har ansvar för tillsynen i fråga om

1. producentansvaret enligt förordningen (2005:209) om producentansvar

för elektriska och elektroniska produkter, med undantag för frågor om hur in-
samlingen av sådana produkter lokalt uppfyller kraven i 16 och 17 §§ samma
förordning,

2. producentansvaret enligt förordningen (2008:834) om producentansvar

för batterier, med undantag för frågor om hur insamlingen av batterier lokalt
uppfyller kraven i 19 och 20 §§ samma förordning,

3. förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning, med un-

dantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förord-
ningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

4. förordningen (2014:1073) om producentansvar för förpackningar, med

undantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av för-
ordningen lokalt uppfyller kraven i förordningen,

5. förordningen (2014:1074) om producentansvar för returpapper, med un-

dantag för frågor om hur hanteringen av sådant avfall som omfattas av förord-
ningen lokalt uppfyller kraven i förordningen, och

6. förordning (EG) nr 1013/2006 när det gäller frågor som verket är behö-

rig myndighet för.

Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2014.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:702.

SFS 2014:1077

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014