SFS 2014:1078 Förordning om ändring i förordningen (2014:1075) om producentansvar för elutrustning

141078.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning;

utfärdad den 28 augusti 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2014:1075) om produ-

centansvar för elutrustning

dels att 20, 21 och 25–28 §§ och bilaga 1 ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 19 § ska betecknas 21 §,
dels att nuvarande bilaga 2 ska betecknas bilagan,
dels att den nya 21 § och 39 § ska ha följande lydelse,
dels att rubriken närmast före nuvarande 19 § ska sättas närmast före den

nya 21 §,

dels att det ska införas sju nya paragrafer, 19, 20, 22 och 25–28 §§, av föl-

jande lydelse.

19 §

Med storskalig fast installation avses i denna förordning en elutrust-

ning som

1. är avsedd att användas varaktigt i en byggnad eller annan konstruktion

på en på förhand bestämd och särskilt avsedd plats,

2. består av olika slags elutrustning som satts samman och installerats av

fackmän,

3. måste monteras ned av fackmän, och
4. endast kan ersättas av en motsvarande specialtillverkad utrustning.

20 §

Med mobil maskin avses i denna förordning en maskin eller annan el-

utrustning som

1. inte är avsedd att användas för transport på väg,
2. har en inbyggd källa för kraftgenerering, och
3. för att kunna användas behöver vara mobil eller vara i ständig rörelse el-

ler delvis vara i ständig rörelse mellan olika fasta arbetsstationer.

21 §

Om inte annat följer av 22 § gäller denna förordning elutrustning som

ingår i någon av kategorierna

1. temperaturregleringsutrustning: kylskåp, frysar, utrustning som automa-

tiskt levererar kalla produkter, luftkonditioneringsutrustning, avfuktningsut-
rustning, värmepumpar, värmeelement som innehåller olja och annan utrust-
ning för temperaturreglering där annan vätska än vatten används,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/19/EU av den 4 juli 2012 om avfall
som utgörs av eller innehåller elektrisk eller elektronisk utrustning (WEEE), i den ur-
sprungliga lydelsen.

SFS 2014:1078

Utkom från trycket
den 16 september 2014

background image

2

SFS 2014:1078

2. bildskärmar: bildskärmar, tv-apparater, LCD-fotoramar, monitorer, bär-

bara datorer och annan elutrustning som har en bildskärm vars yta är större än
100 kvadratcentimeter,

3. lampor: raka lysrör, lågenergilampor, lysrörslampor, LED-lampor, låg-

trycksnatriumlampor samt högtrycksnatriumlampor, metallhalogenlampor
och andra urladdningslampor med hög intensitet,

4. stor elutrustning: tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, matlag-

ningsapparater, elspisar, elektriska värmeplattor, belysningsarmaturer, utrust-
ning för återgivning av ljud och bild, musikutrustning, stick- och vävmaski-
ner, stordatorer, stora skrivare, kopieringsutrustning, spelautomater, medicin-
tekniska produkter, övervaknings- och kontrollinstrument, apparater som au-
tomatiskt levererar produkter och pengar, solcellspaneler och annan
utrustning, om

a) utrustningens yttermått är sådana att de på längden, bredden eller djupet

överstiger 50 centimeter, och

b) utrustningen inte omfattas av kategori 1 eller 3,
5. liten elutrustning: dammsugare, mattsopare, apparater för sömnad, be-

lysningsarmaturer, mikrovågsugnar, ventilationsutrustning, strykjärn, bröd-
rostar, elektriska knivar, vattenkokare, klockor, armbandsur, rakapparater, vå-
gar, apparater för hår- och kroppsvård, miniräknare, radioapparater, videoka-
meror, videobandspelare, hifi-utrustning, musikinstrument, utrustning för
återgivning av ljud och bild, leksaker, sportutrustning, datorer för cykling,
dykning, löpning, rodd eller annan sport, rökdetektorer, värmeregulatorer, ter-
mostater, elektriska och elektroniska verktyg, medicintekniska produkter,
övervaknings- och kontrollinstrument, apparater som automatiskt levererar
produkter, utrustning med inbyggda solcellspaneler och annan utrustning, om

a) utrustningens yttermått är sådana att de varken på längden, bredden eller

djupet överstiger 50 centimeter, och

b) utrustningen inte omfattas av kategori 1, 2, 3 eller 6, eller
6. liten it- och telekommunikationsutrustning: telefoner, GPS-mottagare,

miniräknare, routrar, persondatorer och skrivare, om utrustningens yttermått
är sådana att de varken på längden, bredden eller djupet överstiger 50 centi-
meter.

22 §

Denna förordning gäller inte

1. glödlampor,
2. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att användas för

specifika militära ändamål eller annan elutrustning som är nödvändig för att
skydda väsentliga säkerhetsintressen i Sverige eller något annat EU-land,

3. elutrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,
4. storskaliga stationära industriverktyg,
5. storskaliga fasta installationer,
6. transportmedel för personer eller varor,
7. mobila maskiner som endast är avsedda för yrkesmässig användning,
8. elutrustning som har utformats för att enbart användas för forsknings-

och utvecklingsändamål och som endast görs tillgänglig för företag,

9. medicintekniska produkter som förväntas bli smittförande innan de blir

avfall,

10. medicintekniska produkter avsedda för in vitro-diagnostik eller tillbe-

hör i den mening som avses i artikel 1.2 b respektive c i Europaparlamentets
och rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om medicintekniska

background image

3

SFS 2014:1078

produkter för in vitro-diagnostik, i lydelsen enligt kommissionens direktiv
2011/100/EU, och som förväntas bli smittförande innan de blir avfall,

11. aktiva medicintekniska produkter för implantation i den mening som

avses i artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den 20 juni 1990 om till-
närmning av medlemsstaternas lagstiftning om aktiva medicintekniska pro-
dukter för implantation, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2007/47/EG,

12. piporglar installerade i kyrkor, eller
13. elutrustning som är särskilt tillverkad för att ingå i och är installerad

som en del av en annan elutrustning som inte omfattas av denna förordning,
om den installerade utrustningen kan fylla sin avsedda funktion endast som en
del av den andra elutrustningen.

Elutrustning som ingår i en storskalig fast installation omfattas av undanta-

get i första stycket 5 endast om elutrustningen är särskilt tillverkad för att ingå
i och installerad som en del av installationen.

I fråga om elektriska tvåhjuliga fordon gäller undantaget i första stycket 6

endast typgodkända sådana fordon.

25 §

Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 1

eller 4 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 85 procent återvin-
nas. Minst 80 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervin-
nas.

26 §

Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 2 är

att av det avfall som samlas in separat ska minst 80 procent återvinnas. Minst
70 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervinnas.

27 §

Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 5

eller 6 är att av det avfall som samlas in separat ska minst 75 procent återvin-
nas. Minst 55 procent ska förberedas för återanvändning eller materialåtervin-
nas.

28 §

Målet för elavfall som utgörs av elutrustning som ingår i kategori 3 är

att av det avfall som samlas in separat ska minst 80 procent materialåtervin-
nas.

39 §

En producent ska se till att elutrustningen är märkt med

1. den symbol som visas i bilagan till denna förordning, och
2. uppgift som visar att elutrustningen har släppts ut på unionsmarknaden

efter den 13 augusti 2005.

Om det behövs på grund av elutrustningens storlek eller funktion, ska den

symbol som avses i första stycket 1 i stället finnas på elutrustningens förpack-
ning, i bruksanvisningen och i garantin.

Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 2018.

På regeringens vägnar

LENA EK

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014