SFS 2014:1079 Förordning med instruktion för Statens historiska museer

141079.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Statens historiska museer;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens historiska museer har till uppgift att främja kunskapen om och

intresset för Sveriges historia och att bevara och utveckla det kulturarv som
myndigheten förvaltar.

I myndigheten ingår Statens historiska museum och Kungl. myntkabinettet

– Sveriges ekonomiska museum.

2 §

Statens historiska museums verksamhetsområde är Sveriges historia

byggd på det arkeologiska materialet, samt kyrklig konsthistoria.

Samlingsområdet för Statens historiska museum omfattar föremål som har

ett samband med museets verksamhetsområde.

3 § Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska museums verksamhets-
område är svensk penning- och finanshistoria samt medaljkonst.

Samlingsområdet för Kungl. myntkabinettet – Sveriges ekonomiska

museum omfattar mynt och andra betalningsmedel samt medaljer och andra
föremål med numismatisk eller finanshistorisk anknytning.

4 §

Myndigheten ska bedriva arkeologisk uppdragsverksamhet.

5 §

Myndigheten ska särskilt

1. vårda, förteckna, vetenskapligt bearbeta och genom nyförvärv berika de

samlingar som har anförtrotts myndigheten,

2. förvalta och vårda de fornfynd som Riksantikvarieämbetet beslutar att

tillföra myndigheten,

3. hålla ett urval av samlingarna tillgängligt för allmänheten samt bedriva

utställningsverksamhet och annan pedagogisk verksamhet,

4. stödja regionala och lokala museer inom sitt verksamhetsområde,
5. verka för ökad kunskap grundad på forskning och samverkan med andra,

exempelvis universitet och högskolor, och förmedla kunskap inom sitt verk-
samhetsområde, och

6. integrera ett jämställdhets-, mångfalds- och barnperspektiv samt ett

internationellt och interkulturellt utbyte och samarbete.

SFS 2014:1079

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1079

6 §

Myndigheten ska rapportera uppgifter om sin besöksutveckling till

Myndigheten för kulturanalys. Myndigheterna ska samråda om vilken rappor-
tering som behövs.

7 §

Myndigheten ska följa upp det regionala utfallet av sin verksamhet och

rapportera det till Statens kulturråd. Myndigheterna ska samråda om vilken
rapportering som behövs.

8 §

Utöver de uppgifter som myndigheten har enligt 1–7 §§ får den tillhan-

dahålla varor samt åta sig att utföra undersökningar, utredningar och andra
tjänster inom sitt verksamhetsområde.

Samverkan

9 §

Myndighetens samverkan med myndigheter och andra aktörer ska om-

fatta det civila samhällets organisationer.

Ledning

10 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

11 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst fem

ledamöter.

Anställningar och uppdrag

12 §

Överintendenten är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Avgifter

15 §

När myndigheten utför de uppgifter som anges i 5 § 3 och 4 får den ta

ut avgifter för verksamheten inom ramen för full kostnadstäckning. Avgifter-
nas storlek bestäms av myndigheten, utom i de fall som avses i 15 § avgifts-
förordningen (1991:191).

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.
För barn och unga upp till 19 år ska myndigheten ha fri entré till alla ut-

ställningar.

16 §

För verksamhet som anges i 4 och 8 §§ ska myndigheten ta ut avgifter

motsvarande full kostnadstäckning. Avgifternas storlek bestäms av myndig-
heten, utom i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen.

background image

3

SFS 2014:1079

Myndigheten får disponera avgiftsinkomsterna.

Undantag från myndighetsförordningen

17 §

Följande bestämmelse i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

29 § om ärendeförteckning.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (2007:1180) med instruk-

tion för Statens historiska museer.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014