SFS 2014:1080 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

141080.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att bilagan till offentlighets- och sekretessförord-

ningen (2009:641) ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

SFS 2014:1080

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1080

Bilaga

1

1 Senaste lydelse 2014:820.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i
sekretessen

28. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt livsmedelslagen (2006:804), livs-
medelsförordningen (2006:813), för-
ordningen (2006:812) om offentlig
kontroll av livsmedel som importeras
från tredje land, kungörelsen
(1974:271) om kontroll vid utförsel
av livsmedel eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk
produktion eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser, förordningen
(2013:1059) om kontroll av ekolo-
gisk produktion eller enligt motsva-
rande äldre bestämmelser, de före-
skrifter som meddelats med stöd av
förordningarna och kungörelsen och
de EU-bestämmelser som komplette-
ras av livsmedelslagen samt till-
ståndsgivning och kontroll enligt
Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 470/2009 av den 6
maj 2009 om gemenskapsförfaran-
den för att fastställa gränsvärden för
farmakologiskt verksamma ämnen i
animaliska livsmedel samt om upp-
hävande av rådets förordning (EEG)
nr 2377/90 och ändring av Europa-
parlamentets och rådets direktiv
2001/82/EG och Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr
726/2004 eller enligt motsvarande
äldre bestämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte för uppgifter i tillsyns-
verksamheten, om intresset av all-
män kännedom om något förhållande
som rör människors hälsa, miljön
eller redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut

background image

3

SFS 2014:1080

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

107. utredning och tillsyn enligt la-
gen (1994:1708) om EG:s förord-
ningar om strukturstöd och om stöd
till utveckling av landsbygden, lagen
(1994:1710) om EG:s förordningar
om jordbruksprodukter, förordningen
(2011:926) om EU:s förordningar
om pris- och marknadsreglering av
jordbruksprodukter eller enligt mot-
svarande äldre bestämmelser, lagen
(2009:1424) om kontroll av skyd-
dade beteckningar på jordbrukspro-
dukter och livsmedel eller enligt
motsvarande äldre bestämmelser,
förordningen (2009:1425) om kon-
troll av skyddade beteckningar på
jordbruksprodukter och livsmedel
eller enligt motsvarande äldre be-
stämmelser

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

sekretessen enligt 9 § första stycket 1
gäller inte om intresset av allmän
kännedom om något förhållande som
rör människors och djurs hälsa, mil-
jön, redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att uppgifterna bör lämnas ut

EG:s LIFE-fond
Ekologisk produktion
Ekonomiska sanktioner

55
28

125

Skogsvård
Skyddade beteckningar på jordbruks-
produkter och livsmedel
Småföretagsstöd

18, 81

107

75

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014