SFS 2014:1081 Förordning om ändring i mervärdesskatteförordningen (1994:223)

141081.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i mervärdesskatteförordningen
(1994:223);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 18 c och 25 §§ mervärdesskatteförordningen

(1994:223)

1 ska ha följande lydelse.

18 c §

2 Om en tjänst tillhandahålls via elektronisk post, ska detta i sig inte

innebära att tjänsten är en sådan elektronisk tjänst som avses i 5 kap. 16 §
tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).

25 §

3

Skatteverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för

verkställighet av bestämmelserna i 19 kap. 4, 25, 31 och 31 a §§ mervärdes-
skattelagen (1994:200).

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt för vilken

skattskyldighet inträtt före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1997:751.

2 Senaste lydelse 2009:1347.

3 Senaste lydelse 2009:1347.

SFS 2014:1081

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014