SFS 2014:1082 Förordning om ändring i förordningen (2011:1262) om redovisning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

141082.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1262) om
redovisning, betalning och kontroll av
mervärdesskatt för elektroniska tjänster;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:1262) om redovis-

ning, betalning och kontroll av mervärdesskatt för elektroniska tjänster

dels att rubriken till förordningen samt 1�10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 3 a §, av följande

lydelse.

Förordning om särskilda ordningar för mervärdesskatt för
telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och
elektroniska tjänster

1 §

Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen (2011:1245) om sär-

skilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster.

2 §

Termer och uttryck som används i denna förordning har samma bety-

delse och tillämpningsområde som i lagen (2011:1245) om särskilda ord-
ningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sänd-
ningar och elektroniska tjänster.

3 §

En ansökan om sådant identifieringsbeslut som avses i 4 a § lagen

(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunika-
tionstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska innehålla
följande uppgifter:

1. namn,
2. postadress,
3. elektroniska adresser (inbegripet webbplatser), och
4. nationellt skattenummer.
Ansökan ska också innehålla
1. en försäkran om att sökanden inte är registrerad för mervärdesskatt i ett

EU-land, och

2. uppgift om när verksamheten är planerad att inledas.

3 a §

Formulär för ansökan om identifieringsbeslut enligt lagen

(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunika-

SFS 2014:1082

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1082

tionstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska fastställas
av Skatteverket.

4 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om utformningen av identifie-

ringsnummer enligt 7 § lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervär-
desskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elek-
troniska tjänster för identifieringsbeslut som fattas enligt 4 a § den lagen.

5 §

Den som omfattas av ett identifieringsbeslut enligt 4 a § lagen

(2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunika-
tionstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster ska på elek-
tronisk väg få underrättelse från Skatteverket om sitt identifieringsnummer
enligt 7 § den lagen.

6 §

Om tjänsterna har tillhandahållits i en annan valuta än euro, ska belop-

pet räknas om till euro. Omräkningen ska göras enligt den växelkurs som
offentliggjorts av Europeiska centralbanken för den sista dagen i redovis-
ningsperioden eller, om någon kurs inte har offentliggjorts för den dagen, en-
ligt den växelkurs som offentliggörs närmast därefter.

7 §

Den som för det konto för skattebetalningar som avses i 15 § andra

stycket lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för tele-
kommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
ska redovisa inbetald skatt till Skatteverket.

8 §

Bestämmelser om förfarandet för utbyte av information och överföring

av pengar mellan EU-ländernas behöriga myndigheter när det gäller sådan
mervärdesskatt som omfattas av bestämmelserna i lagen (2011:1245) om sär-
skilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio-
och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller av motsvarande bestämmel-
ser i ett annat EU-land finns i rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7
oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskatte-
bedrägeri.

9 §

För deklarationer och övriga uppgifter som har lämnats till Skatteverket

enligt lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för tele-
kommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
eller enligt motsvarande bestämmelser i ett annat EU-land tillämpas bestäm-
melserna i 20 kap. 1 §, 2 § första stycket och 3 § skatteförfarandeförord-
ningen (2011:1261). Detsamma gäller för uppgifter i handlingar som har upp-
rättats eller som har tagits om hand för granskning av Skatteverket enligt
lagen om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikations-
tjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster eller enligt mot-
svarande bestämmelser i ett annat EU-land.

10 §

Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av

lagen (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommu-
nikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster samt
föreskrifter om verkställigheten av denna förordning.

background image

3

SFS 2014:1082

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Förordningen tillämpas på redovisningsperioder som börjar efter ut-

gången av december 2014.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014