SFS 2014:1084 Förordning om ändring i förordningen (2009:1426) med instruktion för Livsmedelsverket

141084.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:1426) med
instruktion för Livsmedelsverket;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2, 6 och 12 §§ förordningen (2009:1426) med

instruktion för Livsmedelsverket ska ha följande lydelse.

2 §

1

Myndigheten ska

1. verka för en effektiv och likvärdig livsmedelskontroll i hela landet,
2. leda och samordna livsmedelskontrollen,
3. bedriva undersökningar av livsmedel och matvanor samt utföra analyser,

utveckla metoder och utföra risk- och nyttovärderingar på livsmedelsområdet,

4. informera konsumenter, företag och andra intressenter i livsmedelsked-

jan om gällande regelverk, kostråd och andra viktiga förhållanden på livsmed-
elsområdet,

5. underlätta och skapa goda förutsättningar för företagande i livsmedels-

sektorn,

6. verka för att exporterande livsmedelsföretag uppfyller sådana särskilda

krav som mottagarlandet kan ställa,

7. samordna frågor som rör spädbarnsnutrition inklusive amning,
8. främja konsumenternas, särskilt barns och ungdomars, förutsättningar att

göra medvetna val avseende hälsosam och säker mat,

9. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitets-

mål som riksdagen har fastställt nås och vid behov föreslå åtgärder för miljö-
arbetets utveckling, samt

10. vara nationellt referenslaboratorium inom sitt verksamhetsområde.

6 §

Myndigheten ansvarar för vissa uppgifter som avser jordbruksprodukter

och livsmedel i enlighet med vad som anges i förordningen (2009:1425) om
kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel.

12 §

Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde bistå Jordbruksverket

med sådant underlag som behövs för information, utbildning, tillsyn och hur
avvikelser ska bedömas från stödsynpunkt vad avser verksamhetskrav enligt
förordningen (2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare m.m. och för-
ordningen (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

1 Senaste lydelse 2011:91.

SFS 2014:1084

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1084

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)