SFS 2014:1085 Förordning om rättsväsendets informationshantering

141085.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om rättsväsendets informationshantering;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller vissa bestämmelser om hantering av infor-

mation med hjälp av automatiserad behandling mellan myndigheter inom
rättsväsendet i samband med brottsutredning eller brottmålsförfarande.

Överföring av uppgifter

2 §

När Polismyndigheten lämnar information om anmälda brott eller slut-

ligt utredningsmaterial till åklagaren, ska Polismyndigheten se till att uppgif-
ter om brott eller brottsmisstanke och om misstänkt, målsägande och andra
berörda personer överförs med hjälp av automatiserad behandling. Uppgif-
terna ska överföras i ett sådant format att de kan användas med hjälp av auto-
matiserad behandling i åklagarverksamheten och användas för automatiserad
uppföljning och statistik.

3 §

När en åklagare enligt lagen (1997:1024) om Skatteverkets medverkan i

brottsutredningar har anlitat biträde för att verkställa en förundersökning och
Skatteverket lämnar slutligt utredningsmaterial till åklagaren, ska Skattever-
ket se till att uppgifter om brott eller brottsmisstanke och om misstänkt, måls-
ägande och andra berörda personer överförs med hjälp av automatiserad be-
handling. Uppgifterna ska överföras i ett sådant format att de kan användas
med hjälp av automatiserad behandling i åklagarverksamheten och användas
för automatiserad uppföljning och statistik.

4 §

När en åklagare ger in ansökan om stämning till domstolen, ska Åkla-

garmyndigheten eller Ekobrottsmyndigheten se till att uppgifter om brottslig
gärning och om tilltalad, målsägande och andra berörda personer överförs
med hjälp av automatiserad behandling. Uppgifterna ska överföras i ett sådant
format att de kan användas med hjälp av automatiserad behandling i domsto-
lens rättsskipande och rättsvårdande verksamhet och användas för automati-
serad uppföljning och statistik.

SFS 2014:1085

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1085

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

5 §

Om överföring vid något enskilt tillfälle inte kan ske med hjälp av auto-

matiserad behandling i enlighet med 2–4 §§, får informationshanteringen ske
på annat sätt.

Tjänster med enhetliga termer

6 §

Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling tillhanda-

hålla en tjänst för att förse myndigheter inom rättsväsendet med enhetliga ter-
mer för den information som hanteras mellan myndigheterna i samband med
brottsutredning eller brottmålsförfarande. Tjänsten ska innefatta typ av

– aktörer och kontaktuppgifter,
– beslut och avgöranden,
– dokument och sammanställningar,
– personutredningar,
– frihetsberövanden,
– påföljder och övriga förordnanden och hänvisning till lagrum,
– uppgifter om status i brottsutredning eller brottmålsförfarande,
– organisatoriska indelningar för rättsväsendets myndigheter, och
– geografiska indelningar i kommun, län eller land.
Tjänsten ska inte innehålla personuppgifter.

7 §

Åklagarmyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling till-

handahålla en tjänst för att förse myndigheter inom rättsväsendet med enhet-
liga termer för de uppgifter om straffbud i Svensk författningssamling som
hanteras mellan myndigheterna i samband med brottsutredning eller brott-
målsförfarande.

Tjänsten ska inte innehålla personuppgifter.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Cecilia Hegethorn
(Justitiedepartementet)