SFS 2014:1086 Förordning om ändring i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

141086.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:825) med
länsstyrelseinstruktion;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 66 § förordningen (2007:825) med länsstyrelse-

instruktion ska ha följande lydelse.

66 §

1

Avgiftsinkomster får disponeras av länsstyrelsen när det gäller in-

komster enligt

1. djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539),
2. lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen

(2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska bipro-
dukter,

3. förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt mil-

jöbalken för tillsyn över dammsäkerhet, och

4. 22 § delgivningsförordningen (2011:154).

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På regeringens vägnar

STEFAN ATTEFALL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:1497.

SFS 2014:1086

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014