SFS 2014:1087 Förordning om ändring i förordningen (2009:145) med instruktion för Tillväxtverket

141087.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:145) med
instruktion för Tillväxtverket;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:145) med instruk-

tion för Tillväxtverket

dels att 4 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 17–19 och 20 a §§, och närmast

före 17 § en ny rubrik av följande lydelse.

4 §

1

Tillväxtverket ska

1. svara för metodutveckling, rådgivning och utbildning med anledning av

förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning,

2. stödja kommittéer och särskilda utredare som omfattas av 1 § kommitté-

förordningen (1998:1474) i deras arbete med att upprätta konsekvensutred-
ningar,

3. stödja Regeringskansliet i dess arbete med att upprätta konsekvensutred-

ningar,

4. ha ett samordnande ansvar gentemot Ekonomistyrningsverket i frågor

som avses i 1,

5. ansvara för metodutveckling och genomförande av mätningar av admi-

nistrativa och andra kostnader för företag som tillämpning av regelverk kan
medföra,

6. inhämta och följa upp synpunkter och förslag från näringslivet som rör

arbetet med att förenkla för företag,

7. utveckla och föreslå nya insatser inom förenklingsarbetet,
8. delta i det internationella arbetet med att förenkla för företag,
9. främja en god kunskap hos myndigheter om hur företag påverkas av till-

lämpning av regelverk och förenklingsarbetet,

10. stödja och samordna förenklingsarbetet hos myndigheter som har om-

fattande verksamhet riktad till företag, och

11. stödja och genomföra insatser som förenklar företagens myndighets-

kontakter på lokal och regional nivå.

Särskilt organ

17 §

2

Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Regel-

rådet. Rådet ska

1 Paragrafen fick sin nuvarande beteckning genom 2014:43.

2 Tidigare 17 § upphävd genom 2014:43.

SFS 2014:1087

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1087

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

– yttra sig över konsekvensutredningar som upprättats i enlighet med

15 a § kommittéförordningen (1998:1474) eller 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning och som har legat till
grund för ett förslag till föreskrifter som kan få effekter av betydelse för före-
tag,

– yttra sig över andra konsekvensutredningar som har legat till grund för ett

förslag som kan få effekter av betydelse för företag, om Regeringskansliet be-
gär det,

– bistå regelgivarna, om dessa begär det, med att granska konsekvensutred-

ningar till förslag från Europeiska unionen som bedöms få stor påverkan för
företag i Sverige och lämna råd om vad en svensk konsekvensutredning bör
innehålla,

– tillgängliggöra sina yttranden på en webbplats, och
– varje år lämna en skriftlig rapport till regeringen med en redovisning av

resultat och slutsatser av föregående års uppgifter.

18 §

3

Regelrådet består av en ordförande, en vice ordförande och två övriga

ledamöter. För varje övrig ledamot ska det finnas två personliga ersättare.

Rådet är beslutfört när ordföranden eller vice ordföranden och minst ytter-

ligare två ledamöter är närvarande. Vid omröstning med lika röstetal har ord-
föranden utslagsröst. Eventuell skiljaktig mening ska framgå av rådets ytt-
rande. Rådets ärenden avgörs efter föredragning.

19 §

4

Rådet ansvarar för sina beslut. Rådet ansvarar för sin verksamhet in-

för myndighetens ledning.

Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att Regelrådet tilldelas

resurser för sin verksamhet samt för att verksamheten bedrivs författningsen-
ligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

20 a §

Ordförande, vice ordförande, övriga ledamöter och ersättare i Regel-

rådet utses av regeringen för en bestämd tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

3 Tidigare 18 § upphävd genom 2014:43.

4 Tidigare 19 § upphävd genom 2014:43.