SFS 2014:1088 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2011:118) om myndigheters inhämtande av yttrande från Regelrådet, dels ändring i samma förordning

141088.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2011:118) om myndigheters inhämtande av
yttrande från Regelrådet, dels ändring i samma
förordning;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2011:118) om myndighe-

ters inhämtande av yttrande från Regelrådet, som gäller till och med den 31
december 2014,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

Innan en myndighet beslutar föreskrifter som kan få effekter av bety-

delse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i öv-
rigt ska myndigheten ge Regelrådet inom Tillväxtverket tillfälle att inom en
tid av minst två veckor yttra sig över den konsekvensutredning enligt förord-
ningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning som legat till
grund för förslaget.

Vid inhämtande av sådant yttrande ska Regelrådet ges tillgång till såväl

förslaget till föreskrifter som den konsekvensutredning som legat till grund
för förslaget.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNIE LÖÖF

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1088

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014