SFS 2014:1090 Förordning om ändring i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el

141090.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2010:853) om
ursprungsgarantier för el;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2, 6 och 7 §§ förordningen (2010:853) om ur-

sprungsgarantier för el ska ha följande lydelse.

2 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och kontoföringsmyndig-

het.

6 §

Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i

ett elnät som omfattas av nätkoncession, ska den som har nätkoncession mäta
mängden inmatad el och mängdens fördelning över tiden samt rapportera
uppgifterna till Affärsverket svenska kraftnät i enlighet med vad som anges i
förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd
el och de föreskrifter som meddelats i anslutning till den förordningen.

7 §

Om den el som har producerats i en elproduktionsanläggning matas in i

ett elnät som inte omfattas av nätkoncession, ska producenten av el mäta
mängden inmatad el under varje timme samt rapportera uppgifterna till
Affärsverket svenska kraftnät i enlighet med vad som anges i de föreskrifter
som meddelas av tillsynsmyndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1090

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014