SFS 2014:1091 Förordning om ändring i förordningen (2011:1480) om elcertifikat

141091.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:1480) om
elcertifikat;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3, 10 och 15 §§ förordningen (2011:1480) om

elcertifikat ska ha följande lydelse.

3 §

Statens energimyndighet är tillsynsmyndighet och kontoföringsmyndig-

het enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat.

10 §

Utöver vad som anges i 2 kap. 3 § tredje stycket lagen (2011:1200) om

elcertifikat ska innehavaren av en anläggning särskilt beräkna den elproduk-
tion som sker med biobränsle, torv eller användning av olika tekniska utrust-
ningar och rapportera beräkningen till kontoföringsmyndigheten.

15 §

Kontoföringsmyndigheten ska ta ut avgifter för kontoföring och regist-

rering av överlåtelser av elcertifikat. Avgifterna ska beräknas på den tremåna-
dersperiod (avgiftsperiod) som föregår avgiftsbeslutet. Den sammanlagda av-
giften ska avrundas till närmaste heltal kronor.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS 2014:1091

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014