SFS 2014:1092 Förordning om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238)

141092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i taxitrafikförordningen (2012:238);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 3 kap. 7 § och 4 kap. 2–4 §§ taxitrafikförord-

ningen (2012:238) ska ha följande lydelse.

3 kap.

7 §

Körprov för taxiförarlegitimation avser sökandens

1. förmåga att tillämpa kunskaper om konstruktionen och verkningssättet

hos fordon av det slag som provet avser,

2. förmåga att tillämpa kunskaper om passagerares säkerhet i fordon av det

slag som provet avser,

3. förmåga att i landsvägs- och gatutrafik köra fordon av det slag som pro-

vet avser,

4. förmåga att tillämpa kunskaper för att hitta till passagerares resmål, och
5. sinnesnärvaro och omdömesförmåga.

4 kap.

2 §

En personbil eller en lätt lastbil som ska användas i taxitrafik enligt ett

taxitrafiktillstånd ska skriftligen anmälas till Transportstyrelsen av tillstånds-
havaren. Fordonet får inte användas i taxitrafik förrän en anmälan, som upp-
fyller kraven i 3 §, har kommit in till Transportstyrelsen.

3 §

En anmälan enligt 2 § ska innehålla uppgift om fordonets registrerings-

nummer och, i förekommande fall, uppgift om att ett fordon innehas med
nyttjanderätt. Med anmälningshandlingarna ska följa en kompletterande ut-
redning om att kravet på ekonomiska resurser enligt 2 kap. 9 § taxitrafiklagen
(2012:211) är uppfyllt, om det är fråga om en utökning av antalet fordon som
ska användas enligt taxitrafiktillståndet.

För ett fordon som innehas med nyttjanderätt ska en kopia av kontraktet

ges in om Transportstyrelsen begär det.

4 §

Transportstyrelsen ska kontrollera i vägtrafikregistret att ett fordon som

har anmälts enligt 2 § uppfyller de villkor om registrering och om beskaffen-
het och utrustning som föreskrivs i förordningen (2001:650) om vägtrafikre-
gister och fordonsförordningen (2009:211) samt i föreskrifter som har medde-
lats med stöd av fordonsförordningen för den fordonstyp som taxitrafiktill-

SFS 2014:1092

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1092

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

ståndet avser. Styrelsen ska också kontrollera att tillståndshavaren äger fordo-
net eller, om så behövs, kontrollera att denne har nyttjanderätt till det.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)