SFS 2014:1093 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

141093.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438)

dels att 3 kap. 2 § och 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas sex nya paragrafer, 1 kap. 7 §, 3 kap. 7–9 §§, 9 kap.

1 b § och 10 kap. 5 §, och närmast före 10 kap. 5 § en ny rubrik av följande
lydelse.

1 kap.

7 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka zoner som ska fin-

nas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i varje zon enligt fartygssäker-
hetslagen (2003:364). Zonindelningen ska vara den som anges i FN:s ekono-
miska kommission för Europas resolution nr 61 med rekommendationer om
harmoniserade europeiska tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart.

Innan Transportstyrelsen meddelar sådana föreskrifter ska myndigheten

samråda med Europeiska kommissionen. Transportstyrelsen ska anmäla före-
skrifterna eller ändringar i dessa till kommissionen senast sex månader innan
föreskrifterna ska träda i kraft.

3 kap.

2 §

2

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter enligt 7 kap. 3 § första

stycket 1 fartygssäkerhetslagen (2003:364) om att fartyg, utöver dokument
om godkänd säkerhetsorganisation och certifikat som anges i fartygssäker-
hetslagen eller i denna förordning, ska ha dokument, certifikat eller intyg som
avser något visst förhållande.

7 §

Transportstyrelsen ska föra ett register över utfärdade gemenskapscerti-

fikat för inlandssjöfart.

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/87/EG) av den 12 december 2006
om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direk-
tiv 82/714/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2013/49/EU, samt Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om ömsesi-
digt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, i den ursprungliga lydelsen.

2 Senaste lydelse 2008:1144.

SFS 2014:1093

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1093

8 §

Transportstyrelsen ska på begäran av en ägare till ett svenskt fartyg ut-

färda ett fartcertifikat enligt artikel 2.2 i Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2009/100/EG av den 16 september 2009 om ömsesidigt erkännande av
fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart, i den ursprungliga lydelsen. Trans-
portstyrelsen får lämna in en begäran till en annan medlemsstat om att den
medlemsstaten ska utfärda certifikatet.

9 §

Ett fartcertifikat eller annat intyg som är giltigt enligt direktiv 2009/100/

EG, i den ursprungliga lydelsen, för fart på inre vattenvägar i en annan med-
lemsstat är giltigt för fart på de svenska inre vattenvägar som omfattas av
föreskrifter meddelade med stöd av 1 kap. 7 §.

9 kap.

1 b §

Transportstyrelsen ska samråda med Europeiska kommissionen och i

övrigt sköta kontakterna med kommissionen enligt artikel 5 i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tek-
niska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets di-
rektiv 82/714/EEG, i lydelsen enligt kommissionens direktiv 2013/49/EU.

Transportstyrelsen ska informera kommissionen enligt artikel 3.6 och 4.3 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/100/EG, i den ursprungliga ly-
delsen.

2 §

3

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd organisation eller ett erkänt

klassificeringssällskap att utföra de uppgifter som anges i 1 §.

Transportstyrelsen ska i styrelsens författningssamling tillkännage med

vilka organisationer och klassificeringssällskap som avtal har träffats. Trans-
portstyrelsen ska vidare upplysa Europeiska kommissionen om det fullstän-
diga innehållet i avtalen med organisationerna. Om en organisations befogen-
heter tillfälligt dras in eller återkallas, ska Transportstyrelsen utan dröjsmål
underrätta kommissionen och övriga medlemsstater i unionen om detta. När
det gäller utfärdande och förnyelse av sjöarbetscertifikat ska Transportstyrel-
sen även upplysa Internationella arbetsbyrån om vilka organisationer styrel-
sen träffat avtal med. Transportstyrelsen ska även utöva den tillsyn som anges
i artikel 9 och vidta de åtgärder som avses i artikel 10 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler
och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av
fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed.

10 kap.

Verkställighetsföreskrifter

5 §

Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om verkställigheten av far-

tygssäkerhetslagen (2003:364) och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

3 Senaste lydelse 2013:487.

background image

3

SFS 2014:1093

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014