SFS 2014:1095 Förordning om ändring i förordningen (2009:975) med instruktion för Vetenskapsrådet

141095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:975) med
instruktion för Vetenskapsrådet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:975) med instruk-

tion för Vetenskapsrådet

dels att 2, 8 och 9 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 16 b §, av följande lydelse.

2 §

Vetenskapsrådet ska särskilt

1. fördela medel till forskning,
2. fördela medel till dyrbar vetenskaplig utrustning, nationella forsknings-

anläggningar, internationella åtaganden och högpresterande datorsystem,

3. utvärdera forskning och bedöma forskningen och dess vetenskapliga

kvalitet och betydelse,

4. följa utvecklingen av svensk och internationell forskning,
5. ansvara för kommunikationssystemet Swedish University Computer

Network (SUNET) och beakta de intressen som forskningen och andra
berörda har,

6. genomföra forskningspolitiska analyser och ge regeringen råd i forsk-

ningspolitiska frågor,

7. bedriva långsiktig planering av forskning inom polarområdena i samver-

kan med Polarforskningssekretariatet, och

8. stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige.

8 §

1

Inom Vetenskapsrådet finns följande råd och kommittéer:

– Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap, som i de ärenden som

Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning
inom humaniora, samhällsvetenskap, religionsvetenskap och rättsvetenskap,

– Ämnesrådet för medicin och hälsa, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning, såväl grund-
forskning som tillämpad forskning, bland annat i syfte att överbrygga avstån-
det mellan experimentell biomedicinsk forskning och patientnära forskning
inom medicin, inklusive vårdvetenskap, odontologi och farmaci,

– Ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap, som i de ärenden

som Vetenskapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forsk-
ning inom naturvetenskap, matematik och teknikvetenskap,

1 Senaste lydelse 2014:101.

SFS 2014:1095

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1095

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

– Rådet för forskningens infrastrukturer, som i de ärenden som Veten-

skapsrådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskningens
infrastrukturer,

– Utbildningsvetenskapliga kommittén, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till forskning och utbild-
ning på forskarnivå med relevans för skolans och förskolans utveckling,

– Kommittén för konstnärlig forskning, som i de ärenden som Vetenskaps-

rådet bestämmer, beslutar om fördelning av medel till konstnärlig forskning,

– Kommittén för klinisk behandlingsforskning, som beslutar om fördelning

av sådana medel som har tilldelats Vetenskapsrådet för klinisk behandlings-
forskning,

– Kommittén för nationell samordning av kliniska studier, som har till upp-

gift att stödja och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige och
som beslutar om fördelning av sådana medel som har tilldelats Vetenskaps-
rådet för nationell samordning av kliniska studier, och

– de ytterligare kommittéer som Vetenskapsrådet bestämmer.

9 §

2

Råden och kommittéerna svarar för sina beslut och sin verksamhet

inför Vetenskapsrådet. Råden och kommittéerna ska, med undantag av kom-
mittén för klinisk behandlingsforskning och kommittén för nationell samord-
ning av kliniska studier, i sina beslut följa de principiella och strategiska
beslut som fattats av Vetenskapsrådet.

16 b §

Kommittén för nationell samordning av kliniska studier ska bestå av

en ordförande och nio övriga ledamöter. Vid lika röstetal har ordföranden
utslagsröst.

Regeringen utser ordföranden och övriga ledamöter, varav två efter förslag

från Vetenskapsrådet, tre efter förslag från Sveriges Kommuner och Lands-
ting och fyra efter förslag från branschorganisationer för läkemedel, medicin-
teknik, bioteknik och de privata vårdgivarna.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2013:1116.