SFS 2014:1096 Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100)

141096.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i högskoleförordningen (1993:100);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

1 att

punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen
(2014:371) om ändring i den förordningen ska ha följande lydelse.

2. De nya bestämmelserna ska tillämpas i fråga om helt eller delvis verk-

samhetsförlagda kurser inom sådana utbildningar till förskollärar-, grund-
lärar-, ämneslärar- eller yrkeslärarexamen som börjar efter utgången av
december 2014.

Denna förordning träder i kraft den 21 oktober 2014.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1998:1003.

SFS 2014:1096

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014