SFS 2014:1097 Förordning om ändring i förordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare

141097.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2011:326) om
behörighet och legitimation för lärare och
förskollärare;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 2 kap. 4 a, 7 b, 12 a, 15 a, 17 a och 18 a §§ för-

ordningen (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskol-
lärare

1 ska ha följande lydelse.

2 kap.

4 a §

2

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 1–3 i ett eller flera av

ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd
är, utöver vad som följer av 3, 3 a eller 4 §, den som är behörig att undervisa i
samma ämne eller ämnen i minst en av årskurserna 7–9 i grundskolan eller i
gymnasieskolan.

7 b §

3

Behörig att undervisa i grundskolans årskurs 4–6 i ett eller flera av

ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd
är, utöver vad som följer av 6, 7 eller 7 a §, den som är behörig att undervisa i
samma ämne eller ämnen i minst en av årskurserna 7–9 i grundskolan eller i
gymnasieskolan.

12 a §

4

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 1–6 i ett eller flera

av ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller
slöjd är, utöver vad som följer av 11, 11 a eller 12 §, den som har avlagt spe-
ciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med
specialisering mot utvecklingsstörning och som är behörig att undervisa i
samma ämne eller ämnen i minst en av årskurserna 7–9 i grundskolan eller i
gymnasieskolan.

En lärare som är behörig enligt första stycket att undervisa i ett eller flera

ämnen är dessutom behörig att undervisa i något eller några av ämnesområ-
dena estetisk verksamhet, motorik eller vardagsaktiviteter för vilket ett sådant
ämne är relevant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2013:532.

2 Senaste lydelse 2013:693.

3 Senaste lydelse 2013:693.

4 Senaste lydelse 2013:693.

SFS 2014:1097

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1097

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

15 a §

5

Behörig att undervisa i grundsärskolans årskurs 7–9 i ett eller flera

av ämnena bild, hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller
slöjd är, utöver vad som följer av 13, 14, 14 a eller 15 §, den som har avlagt
speciallärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) med
specialisering mot utvecklingsstörning och som är behörig att undervisa i
samma ämne eller ämnen i minst en av årskurserna 7–9 i grundskolan eller i
gymnasieskolan.

En lärare som är behörig enligt första stycket att undervisa i ett eller flera

ämnen är dessutom behörig att undervisa i något eller några av ämnesområ-
dena estetisk verksamhet, motorik eller vardagsaktiviteter för vilket ett sådant
ämne är relevant.

Kravet i första stycket på att ha avlagt speciallärarexamen gäller inte lärare

som har avlagt en behörighetsgivande examen som är äldre än en sådan behö-
righetsgivande examen som anges i bilaga 2 till högskoleförordningen och
omfattar inriktning eller specialisering mot utvecklingsstörning.

17 a §

6

Behörig att undervisa i specialskolan i ett eller flera av ämnena bild,

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd är, utöver vad
som följer av 17 §, den som har avlagt speciallärarexamen enligt bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) med specialisering mot dövhet eller hörsel-
skada, synskada, grav språkstörning eller utvecklingsstörning och som är
behörig att undervisa i samma ämne eller ämnen i minst en av årskurserna 7–
9 i grundskolan eller i gymnasieskolan.

En lärare som avses i första stycket är endast behörig att bedriva undervis-

ning som är avsedd för elever med sådan funktionsnedsättning som lärarens
speciallärarexamen avser.

18 a §

7

Behörig att undervisa i sameskolan i ett eller flera av ämnena bild,

hem- och konsumentkunskap, idrott och hälsa, musik eller slöjd är, utöver vad
som följer av 18 §, den som är behörig att undervisa i samma ämne eller äm-
nen i minst en av årskurserna 7–9 i grundskolan eller i gymnasieskolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

5 Senaste lydelse 2013:693.

6 Senaste lydelse 2013:693.

7 Senaste lydelse 2013:693.