SFS 2014:1098 Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan

141098.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:130) om
yrkeshögskolan;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2009:130) om yrkeshög-

skolan

1

dels att 5 kap. 4 a § ska upphöra att gälla,
dels att 2 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 4 §, 4 kap. 3 och 8 §§, 5 kap. 2 och 5 §§

och rubriken närmast före 4 kap. 8 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 a §, av följande lydelse.

2 kap.

1 §

I 6 § lagen (2009:128) om yrkeshögskolan anges de allmänna målen för

utbildningen och vad som ska karakterisera den.

Därutöver gäller de särskilda mål och krav som enligt 7 § första stycket

8 ska gälla för en examen.

3 §

För varje utbildning ska det finnas en ansvarig utbildningsanordnare

som ansvarar för att utbildningen genomförs enligt lagen (2009:128) om
yrkeshögskolan och enligt denna förordning.

Den ansvariga utbildningsanordnaren ska se till att det finns vägledning om

studiealternativ, antagning och tillträde samt yrkesvägledning. Utbildningsan-
ordnaren ska också se till att de studerande som behöver särskilt pedagogiskt
stöd i utbildningen får sådant stöd.

3 kap.

4 §

Behörig att antas till utbildningen är, trots vad som anges i 1�3 §§, även

den som bedöms kunna tillgodogöra sig utbildningen och därefter utöva det
yrke som utbildningen förbereder för. Högst 20 procent av årsplatserna i en
utbildning får avsättas för sådana sökande.

4 kap.

3 §

2

Ledningsgruppen ska bestå av

1. företrädare för de delar av arbetslivet som berörs av utbildningen,
2. minst en företrädare för de studerande, och

1 Senaste lydelse av 5 kap. 4 a § 2012:17.

2 Senaste lydelse 2013:873.

SFS 2014:1098

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

2

SFS 2014:1098

3. den person som avses i 6 §.
Om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanordnare, ska

varje sådan person som avses i 6 § ingå i gruppen.

Den eller, om ledningsgruppen är gemensam för flera utbildningsanord-

nare, de ansvariga utbildningsanordnarna får utse ledamöter utöver dem som
anges i första och andra styckena.

Myndigheten för yrkeshögskolan får efter ansökan besluta att en lednings-

grupp för en eller flera utbildningar som är av särskilt värde för individen och
samhället inom ett eller flera smala yrkesområden får ha en annan samman-
sättning än vad som följer av första�tredje styckena.

4 a §

Flertalet av ledamöterna i en ledningsgrupp ska vara företrädare för

arbetslivet. Detta är dock inte ett krav när det gäller en sådan ledningsgrupp
som avses i 3 § fjärde stycket eller 4 § andra stycket.

Tillsyn, kvalitetsgranskning, uppföljning och utvärdering

8 §

Den ansvariga utbildningsanordnaren är skyldig att medverka i den till-

syn över och kvalitetsgranskning av utbildningen som initieras av Myndig-
heten för yrkeshögskolan. Utbildningsanordnaren är även skyldig att utvär-
dera verksamheten och att medverka i den uppföljning och utvärdering av
utbildningen som initieras av myndigheten.

Utbildningsanordnaren ska till myndigheten lämna de uppgifter som myn-

digheten begär. Myndigheten får besluta att uppgifterna ska lämnas till någon
annan.

Myndigheten får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om det

uppgiftslämnande som avses i andra stycket.

5 kap.

2 §

För utbildningar inom yrkeshögskolan får statsbidrag lämnas till kom-

muner, landsting eller enskilda fysiska eller juridiska personer och särskilda
medel får lämnas till universitet eller högskolor som har staten som huvud-
man och som omfattas av högskolelagen (1992:1434).

Statsbidrag respektive särskilda medel får även lämnas till dem som anges i

första stycket för kostnader för särskilt pedagogiskt stöd till studerande med
funktionsnedsättning i utbildningarna.

5 §

3

Myndigheten för yrkeshögskolan ska vid sin fördelning av statsbidrag

eller särskilda medel särskilt ta hänsyn till i vilken grad en utbildning

1. i kvalitativt och kvantitativt hänseende svarar mot arbetslivets behov av

kvalificerad arbetskraft eller medverkar till att utveckla eller bevara kvalifice-
rat yrkeskunnande inom ett smalt yrkesområde som är av betydelse för indivi-
den och samhället, och

2. finansieras av arbetslivet.
Myndigheten ska vid sin fördelning av statsbidrag eller särskilda medel

även ta hänsyn till om en utbildning inbegriper undervisning i svenska med
yrkesinriktning.

3 Senaste lydelse 2012:17. �ndringen innebär att tredje stycket tas bort.

background image

3

SFS 2014:1098

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014