SFS 2014:1099 Förordning om ändring i förordningen (2009:131) om utbildning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning

141099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:131) om
utbildning inom yrkeshögskolan som
uppdragsutbildning;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 5 § förordningen (2009:131) om utbildning

inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ska ha följande lydelse.

5 §

När det gäller uppdragsutbildning ska förordningen (2009:130) om

yrkeshögskolan tillämpas med undantag av 1 kap., 2 kap. 2 och 5 §§, 3 kap.,
4 kap. 2 § 2, 5 kap., 6 kap. samt 8 kap. 2 § andra stycket 1.

Denna förordning träder i kraft den 25 oktober 2014.

På regeringens vägnar

MARIA ARNHOLM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:1099

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014