SFS 2014:1094 Förordning om ändring i förordningen (2007:432) om behörighetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor

141094.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:432) om
behörighetsgivande förutbildning vid universitet
och högskolor;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 6 och 8 §§ förordningen (2007:432) om behö-

righetsgivande förutbildning vid universitet och högskolor ska ha följande
lydelse.

6 §

Ett universitet eller en högskola får meddela föreskrifter som anger

vilka krav på särskild behörighet som ställs för att bli antagen till förutbild-
ningen.

Om krav ställs enligt första stycket, ska dock kurser i ett ämne från gymna-

sieskolan eller kommunal vuxenutbildning likställas med en annan kurs på
samma kursnivå i samma ämne i de fall kurserna omfattar lika många
gymnasiepoäng. Detsamma gäller om flera kurser på samma kursnivå i ett
ämne tillsammans omfattar lika många gymnasiepoäng som en eller flera
andra kurser på samma kursnivå i ämnet.

8 §

Ett universitet eller en högskola får meddela föreskrifter om en plan

över förutbildningen.

Föreskrifterna om en sådan plan ska innehålla
1. uppgifter om
a) utbildningens namn,
b) utbildningens huvudsakliga innehåll, och
2. en redovisning av de krav på särskild behörighet för tillträde till för-

utbildningen eller den efterföljande högskoleutbildningen som kan vara före-
skrivna.

Universitet eller högskolor får meddela de ytterligare föreskrifter som

behövs för planen.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

JAN BJÖRKLUND

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2014:1094

Utkom från trycket
den 23 september 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014