SFS 2014:1200 Förordning om ändring i förordningen (1999:105) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

141200.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:105) om
behandling av personuppgifter vid Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 8 och 10 §§ förordningen (1999:105) om be-

handling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar

1

ska ha följande lydelse.

8 §

2

Uppgifter som behandlas automatiserat i en särskild undersökning får

lämnas ut till Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket endast om
uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning
eller andra brottsbekämpande åtgärder.

10 §

3

Uppgifter ur ett underrättelseregister får lämnas ut till Ekobrottsmyn-

digheten, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket endast om
uppgifterna kan antas ha särskild betydelse för en pågående undersökning
eller andra brottsbekämpande åtgärder.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1005.

2 Senaste lydelse 2003:1005.

3 Senaste lydelse 2003:1005.

SFS 2014:1200

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014