SFS 2014:1201 Förordning om ändring i förordningen (2000:3) om gränstullsamarbete med Finland

141201.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:3) om
gränstullsamarbete med Finland;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2000:3) om gränstullsam-

arbete med Finland ska ha följande lydelse.

11 §

1

Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om bistånd av Po-

lismyndigheten ska gälla på svenskt territorium även då det är fråga om ut-
övande av tulltjänst för finsk räkning. Det gäller oavsett om tjänsten utövas av
svensk eller finsk tullpersonal.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:1320.

SFS 2014:1201

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014