SFS 2014:1202 Förordning om ändring i förordningen (2000:604) om gränstullsamarbete med Danmark

141202.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:604) om
gränstullsamarbete med Danmark;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 8 § förordningen (2000:604) om gränstullsam-

arbete med Danmark ska ha följande lydelse.

8 §

1

Det som sägs i 61 § tullförordningen (2000:1306) om bistånd av Polis-

myndigheten ska gälla på svenskt territorium även då det är fråga om ut-
övande av tulltjänst för dansk räkning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:1322.

SFS 2014:1202

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014