SFS 2014:1203 Förordning om ändring i tullförordningen (2000:1306)

141203.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i tullförordningen (2000:1306);

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 57, 61, 63, 64 och 70 b §§ tullförordningen

(2000:1306) ska ha följande lydelse.

57 §

Upplysning om innehållet i inhämtade bokningsuppgifter får lämnas

till en tulltjänsteman, en annan enhet i Tullverket, Polismyndigheten eller
Kustbevakningen om uppgiften behövs i Tullverkets brottsbekämpande verk-
samhet för att klarlägga om brott eller brottslig verksamhet har förekommit,
pågår eller planeras.

Upplysning enligt första stycket får också lämnas till en utländsk myndig-

het eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en konvention
som Sverige har tillträtt eller en överenskommelse som Sverige har träffat.

61 §

Polismyndigheten ska på begäran bistå Tullverket, om det behövs för

att Tullverket ska kunna vidta en avsedd tullkontrollåtgärd, och medverka vid
Tullverkets kontroll av utrikes flygtrafik.

63 §

En polisman som får kännedom om att ett luftfartyg har landat i strid

mot förbud som meddelats med stöd av 6 kap. 8 § tredje stycket 2 tullagen
(2000:1281) ska skyndsamt underrätta Tullverket och, om det kan göras utan
att annan polisverksamhet hindras, hålla kvar luftfartyget och vidta de andra
åtgärder som behövs för tullkontrollen. Motsvarande gäller om en polisman
får kännedom om att en svensk eller utländsk tullförsegling har skadats eller
tagits bort vid transitering eller att ett fordon har använts i strid mot bestäm-
melserna om temporär import.

64 §

Anmälan enligt 6 kap. 19 § första stycket tullagen (2000:1281) får gö-

ras till en polisman i fråga om fordon och luftfartyg och till en tjänsteman vid
Kustbevakningen i fråga om fartyg. Polismannen eller tjänstemannen vid
Kustbevakningen ska underrätta Tullverket om anmälan.

Vid tillämpningen av 6 kap. 19 § andra stycket tullagen får handlingen

lämnas till en tjänsteman vid Kustbevakningen, om transportmedlet är ett far-
tyg. Handlingen ska då överlämnas till Tullverket.

70 b §

1

Har Polismyndigheten eller Kustbevakningen vid genomförandet av

en tullkontrollåtgärd enligt 61 eller 62 § funnit sådana omständigheter som ut-
gör grund för registrering och bearbetning av information enligt Europaparla-

1 Senaste lydelse 2007:354.

SFS 2014:1203

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

2

SFS 2014:1203

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

mentets och rådets förordning (EG) nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om
kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur gemenskapen, ska dessa
uppgifter lämnas ut till Tullverket.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)