SFS 2014:1204 Förordning om ändring i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

141204.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:588) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 7 d § förordningen (2001:588) om behandling

av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet

1 ska ha följande lydelse.

7 d §

2

På begäran av Polismyndigheten ska det lämnas ut uppgifter som

myndigheten behöver för inspektioner för att kontrollera anställning av utlän-
ningar som inte har rätt att vistas i Sverige enligt artikel 14 i Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2009/52/EG av den 18 juni 2009 om minimistandarder
för sanktioner och åtgärder mot arbetsgivare för tredjelandsmedborgare som
vistas olagligt.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1023.

2 Senaste lydelse 2013:643.

SFS 2014:1204

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014