SFS 2014:1205 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

141205.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 11 september 2014.

Regeringen föreskriver att 12 a § förordningen (2001:589) om behandling

av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

1 ska ha följande

lydelse.

12 a §

2

För de ändamål som avses i 12 § första stycket har Polismyndighe-

ten och Säkerhetspolisen, utöver vad som framgår av 12 § andra stycket, rätt
att ta del av tidigare registrerade uppgifter om personer, om uppgifterna läm-
nas ut inom fyra år efter utgången av det år då respektive uppgift ändrades
och uppgifterna avser

1. namn,
2. adress,
3. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer och folkbokföring under sär-

skild rubrik,

4. medborgarskap,
5. civilstånd, eller
6. make, barn, föräldrar och vårdnadshavare.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av förordningens rubrik 2003:1024.

2 Senaste lydelse 2011:1139.

SFS 2014:1205

Utkom från trycket
den 7 oktober 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014